Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

KARTY


BLÁZEN
Blázen vzhled - Blázen bývá tradičně zobrazován jako poutník v šaškovském oblečení (duše v lidském těle), který nese ranec (zbytečnosti a nostalgické vzpomínky). Kráčí zleva doprava a opírá se o hůl (opora, ochrana). Zezadu na něj doráží pes (výčitky, vášně a instinkty). Jeho hlava je obrácena vzhůru k nebi (velké cíle a ideály)
význam - Blázen je klíčovou kartou tarotu. Říká se o ní, že v sobě zahrnuje všechny ostatní karty a je zároveň jejich negací. Podobnou funkci zastává i v mnoha karetních hrách, kde přijal podobu Žolíka (Jolly Joker). Žolík je, stejně jako Blázen, kartou bez místa a čísla. Divoká karta, která může zastoupit jakoukoli barvu a hodnotu. Blázen často znamená nezušlechtěného člověka potácejícího se ve zmatku a mravní slepotě. Může však být i moudrým bláznem, člověkem, kterého ostatní mají neprávem za blázna, neboť je jiný než oni. Takový člověk je totiž bláznem v bláznivém světě, tedy disidentem bláznivého světa a mudrcem. Dokonce to může být i zasvěcenec, který prošel bránou do jiného světa a jeví se nám jako blázen, neboť se na něj logika našeho světa nevztahuje. Blázen má velké cíle a ideály, a proto na své cestě přehlíží kaluže i propasti. Jako blázen má štěstí, a tak často pád do propasti skončí pouze modřinami. Blázen je dobrodruh, který si uchovává ducha a nadšení mládí. Je symbolem akce, která však může vést po bludných cestách. Často si není vědom dopadu svých činů. Je velkorysý a vznešený, ale také pošetilý a nevyrovnaný. Každodenní realita světa ho příliš nezajímá. Bývá zahleděn sám do sebe.
výklad - bláhovost, bezmyšlenkovitost, optimismus, čistota srdce, nezasloužené štěstí, nadšení, podnikavost, bezprostřednost, nejistota, varování, neukázněnost, vizionářství, průnik do jiného světa, intuitivní a instinktivní jednání, zamilování, mladistvá unáhlenost, začátek dobrodružství, cesta
astrologie - Slunce, BýkKEJKLÍŘ
Kejklíř vzhled - Kejklíř je zpodobňován jako muž stojící za stolkem (symbol hmotného světa), na němž jsou různé předměty (často čtyři barvy Malých arkán: poháry, mince, meče, hole). V ruce drží kouzelnickou hůlku, která je symbolem síly jeho vůle. S její pomocí může vyčarovat cokoliv si přeje. Klobouk má tvar ležaté osmy, znaku nekonečna. To je náznakem jeho neomezeného chápání a nekonečných možností. Karta je symbolem tvořit, kombinovat a manipulovat.
význam - Kejklíř dokáže využívat situace a uplatňovat své schopnosti. Je umělec i vědec. Chce odhalit jednotný princip skrývající se za mnohostí tvarů. Chce manipulovat přírodou a ovládat její energii. Když je v dobré formě, pak jeho zručnost nemá hranic. Dokáže dokonale využít přísadu, kterou mají magie, zázraky a parapsychologické jevy společnou: nadějné očekávání účastníků. Zosobňuje duchovní i tělesnou potenci. Je to talentovaný manipulátor, umělec, diplomat, manažer i učitel. Používá svých schopností, aby dosáhl žádaného účinku. Někdy se však může uchýlit k přílišné manipulaci svým okolím. Může to být i podvodník zneužívající svého talentu. Všichni jsme k tomuto Kejklíři přitahování magickou silou. Víme, že za jeho triky se skrývá jen zručnost, a přesto cosi v nás očekává zázrak. Jsme přitahování k tomuto vnějšímu kouzelníkovi, neboť uvnitř nás existuje archetypální kouzelník který je přitažlivější a přesvědčivější než ten před námi. Kejklíř může být falešný léčitel i šarlatán. Lze ho vidět i jako dnešní verzi krysaře, který očaroval svou hudbou děti a odvedl je pryč z rodného města, tedy jako propagátora některého kultu či sekty.
výklad - jaro, mládí, potřeba akce, sebevědomí, řemeslnost, velká zručnost, schopnost používat zručnosti ke splnění úkolu, tvůrčí originalita, umělecké sklony, diplomatické schopnosti, ovlivňování druhých, chytrost, ambice, síla vůle, vynalézavost, schopnosti improvizace, dobré vyjadřovací schopnosti, obchodní talent, rychlé myšlení
astrologie - Býk, SlunceKNĚŽKA
Kněžka vzhled - Kněžka bývá zobrazována jako duchovní bytost (velekněžka, papežka) sedící na trůně (autorita). V rukou drží knihu (znalost, moudrost). Je zahalena do modrého pláště (duchovno). Za kněžkou je neprůhledný závoj materialismu zakrývající vstup (často dva zednářské sloupy - Jakín a Boaz) do chrámu zasvěcení.
význam - V Kněžce můžeme vidět archetyp Věčné panny světa, která se objevuje v mnoha mýtech a posvátných knihách. Její dvě nejznámější podoby jsou egyptská Isis a křesťanská Panna Maria. Síla tohoto symbolu je zdůrazněna faktem, že panenský porod je motiv, který nacházíme v náboženství mnoha národů. Kněžka je držitelkou tajemství, které bude vyjeveno pouze těm, kteří toho jsou hodni. Stejně jako egyptská bohyně Isis odhaluje svou tvář zakrytou šarlatovým závojem. Její síle je pasivní, neverbální. Kněžka je spojována s živlem vodou, kolébkou života i symbolem nevědomí, že kterého vzniklo vědomí. Stejně jako každé embryo je uloženo a živeno v plodové vodě, tak je každá individualita obsažena a živena v hlubokém nevědomí každého jedince. Karta představuje pasivitu, tajemství, záhadu, vědu, intuici a mysticismus. Kněžka ztělesňuje dokonalou ženu a podstatu všeho ženského. Nikoli však v romantickém slova smyslu, neboť se zde jedná o vyšší duchovní princip. Představuje znalost, která není získána rozumem, ale inspirací a intuicí, tedy veskrze ženskými vlastnostmi. Kněžka je schopna přijímat a udržet rozsáhlou znalost, ale je pro ni nesnadné promítat tuto informaci do denního praktického života. Nešíří svoje učení, čeká až bude vyhledána. Kněžka je symbolem dávné moudrosti. Je to však moudrost potenciální, která čeká na své odhalení. Její komunikace je převážně neverbální, stejně jako věštby delfských kněžek Pythií, které v tranzu vydávaly na první dojem nesrozumitelné zvuky. Jednou z podob Kněžky jsou i chrámové služebnice římské bohyně jménem Vesta (řecká Hestia), která byla panenskou bohyní krbu a krbového ohně chránící dům a svornost v rodině. Její panenské služebnice se nazývaly Vestálky.
výklad - moudrost, dobrý úsudek, osvícení, vzdělání, vnímavost, intuice, skryté emoce, početí, přísnost, dobrý učitel, povinnost, morálka, zbožnost, trpělivost, skromnost, schopnost udržet tajemství, meditace, víra
astrologie - Luna, SaturnCÍSAŘOVNA
Císařovna vzhled - Císařovna mívá obvyklou podobu jako korunovaná žena sedící na trůně (autorita). V levé ruce drží žezlo (moc, vláda) a v pravé erb s orlem (božský původ).
význam - Císařovna je pozemská ženskost, která má křídla umožňující jí vzlétat do výšek kosmické inteligence. Její tunika je symbolem akce a její zlatá koruna symbolem božské lásky. Císařovna sedí na trůně, ze kterého vládne fyzickému světu. Je tak vládkyní světa hmotného a zosobněním přírodních zákonů. Má sílu, která jí umožňuje vzlétat, a tak je schopna spojovat pozemské a nebeské principy, každodenní život s duchovními ideály. Orel na jejím erbu je srdnatý, hrdý a krutý. V jeho krutosti se skrývá nekompromisní spravedlnost přírody. V levé ruce drží žezlo, kterým vládne v hmotném světě lidí. Císařovna reprezentuje aktivní ženský princip. Je to manželka, matka, sestra a rádkyně. Je dobrá obchodnice a praktická žena, Je ztělesněním přírody. Jejími přednostmi jsou znalost a intelekt. Obojí umí využívat v praxi. Je rozhodná a odhodlaná. Kdo je s ní v souladu je zdravý a jeho život je harmonický. V umění je často znázorňována jako Venuše. Je to kráska, která si podrobí svou krásou i brutální zvíře. Císařovna je jak symbolem sexuálního spojení tak touhy srdce po ztraceném ráji a ztracené jednotě. Její láskyplný hlas je volání po překonání lidského údělu a pobídkou k návratu do ráje. Spojuje pozemské s nebeským, hmotu s duší. Je to lidský aspekt Panny Marie. Matky boží, která musela být člověkem, aby mohla porodit Syna božího v lidské podobě. Kde Kněžka zůstává skrytá a záhadná, tak je Císařovna otevřená a zářící. Mluví ke všem lidem, kteří hledají pravdu a harmonii. Zatímco Kněžka je představitelkou nevědomí, je Císařovna zástupkyní vědomí.
výklad - rádkyně, dobrý obchod, plodnost, bohatství, vůdčí osobnost, smysl pro humor, vyrovnanost, rozhodnost, žena, sestra, matka, manželka, dcera, milenka, rozumný přístup, slušné chování, dobročinnost, mateřské city, fyzické potřeby.
astrologie - Venuše, Jupiter, Země, PannaCÍSAŘ
Císař vzhled - Císař je často zobrazován jako muž sedící na trůně (autorita) se zkříženýma nohama (ochrana). V pravé ruce drží žezlo (moc, vládá) a levou se drží opasku (sebekontrola). U nohou má erb s orlem (božský původ).
význam - Císař je pozemské mužství. Je symbolem akce a moudrým vládcem. Císařovy překřížené nohy jsou jeho ochranou. Tato poloha mu umožňuje držet v sobě dobré vlivy a zároveň zabraňovat vstupu vlivů nežádoucích. Jeho pozornost je upřena na jednu konkrétní věc. Dovede se dobře koncentrovat. Císař nesoudí, ale moudře vede. Jeho vousy symbolizují moc a moudrost. Jeho akce je řízena intelektem a rozumem. City většinou potlačuje. Obohacuje veškerý potenciál Císařovny o mužský prvek. Je však autoritativnější než ona. I on drží žezlo, kterým vládne v hmotném světě lidí. Drží ho však v ruce pravé. Vládne všemu pozemskému a praktickému. Je vládcem světa hmotného a zosobněním moudrých činů. Je reprezentantem aktivního mužského principu. Je symbolem státnosti, moci a stability. Dohlíží na činnost, která uskutečňuje plán Velkého architekta. Jeho vláda není brutální. Císař vládne inteligencí a rozumem. Je ke všem vlídný a ochoten vést a radit. Císař je vládce, který tvoří, inspiruje a brání. Cítí se jako doma v civilizovaném světě vědomého člověka. Je ztělesněním racionálního principu. Císař uspořádává naše myšlenky a energie a spojuje je s realitou života praktickým způsobem. Jeho přítomnost ve výkladu je příznivá pro vše praktické a tělesné. Je dobrým znamením pro podnikání, Upozorňuje i na nutnost propojení duchovního a hmotného. Symbolizuje hmotu a hmotný svět, který se projevuje ve "čtverosti" hmotného světa: čtyři živly, čtyři roční období, čtyři světové strany atd. Jeho číslo též připomíná čtyři funkce vědomí (stejně jako jeho spojení s Císařovnou), z nichž dvě jsou racionální - vnímání a myšlení (Císařova doména) a dvě iracionální - cítění a intuice (oblast Císařovny). Císař je však jen součástí celku. Aby jeho vláda byla dobrá, musí vládnout dohromady s Císařovnou. Oba se musí doplňovat, aby vláda byla stabilní, moudrá a plodná.
výklad - autorita, dospělost, sebevědomí, otec, syn, bratr, muž, partner, milenec, dosažení cíle, silná vůle, osobnost kompetence, rozhodnost, dobrý obchod, přízeň, podpora, mocný ochránce, dosažení vytčeného cíle, moc, neochvějnost
astrologie - Jupiter, MarsVELEKNĚZ
Velekněz vzhled - Velekněz bývá obvykle zpodobňován jako vousatý papež sedící na trůně (autorita) bílé barvy (duchovní a morální čistota), pravou rukou žehnající dvěma osobám (často dvojice opačného pohlaví). V levé ruce drží papežskou berlu (duchovní moc) a na hlavě má tiáru (propojení s vyšším světem). Na rukou má rukavici, které vyjadřují kontrolu i ochranu.
význam - Velekněz reprezentuje moudrost a duchovní sílu. Velekněz nás učí to, co je pro nás potřebné. Na rozdíl od Kněžky je aktivním zasvěcovatelem. Dělí se o svá tajemství. Spojuje a smiřuje pozemské a nebeské principy. Vytváří tím most mezi nebem a zemí. Proto je papež nazýván Pontifex, stavitel mostů. Je rádcem, zvláště duchovním a okultním. Papež představuje mužský duchovní aspekt naší osobnosti a intelekt. Jeho berla má tři příčky znázorňující jeho vládu na třech úrovních: fyzické, intelektuální a božské. Jeho trojdílná koruna je symbolem nejvyšší autority. Egyptský mudrc Hermés Trismegistos byl nazýván "třikráte veliký", protože ovládal astrologii, alchymii a magii. A také proto, že byl vládcem tří říší: vodní, zemské a vzdušné. Velekněz je symbolem lidské snahy spojit se s Bohem. Znamená hledání smyslu života, který by odlišoval člověka od ostatních živočichů.
výklad - hledání rady, nutnost poradit se, zákon, náboženství, filozofie, morální a duchovní vývoj, mystika, pořádek, řád, sebekontrola, učitel, guru (duchovní vůdce), laskavost, soucit, pokora, odpuštění, velkorysost, zkušenost, moudrost, zasvěcení, vyšší inspirace
astrologie - Beran, MerkurZAMILOVANÝ
Zamilovaný vzhled - Zamilovaný je tradičně zobrazován jako mladý muž stojící mezi dvěma ženami, blondýnou a brunetou (protichůdné síly). Mladík váhá, jakoby měl mezi nimi volit. Nahoře se vznáší Amorek (touha, síla osudu).
význam - Zamilovaný je symbolem rozhodování a volby. Z karty Zamilovaný je zřejmý osobní vztah mladého muže k oběma ženám, které mohou znázorňovat tělo a duši nebo obecně veškeré protiklady. Volba mezi dvěma ženami tedy znamená i volbu mezi tělem a duší či mezi protiklady vůbec. Jedna z žen je přitažlivá pro mužovy fyzické potřeby a druhá inspiruje jeho duchovní touhy. Jedna oslovuje tělo, druhá se dotýká srdce. Mladík je ve stavu rozhodování, je vnitřně rozpolcen protichůdnými tendencemi. Je tak zaujat obtížnou volbou, že si ani není vědom vyšších sil ovlivňujících jeho život. Ty jsou reprezentovány vznášejícím se Amorkem. Karta upozorňuje na nutnost rozhodnutí či připomíná, že rozhodnutí, které máme učinit je opravdu významné a bude mít větší dopad, než by se na první pohled zdálo. Dvě ženy a jeden muž vytvářejí trojúhelník, který symbolizuje duši a její duální charakter, život a jeho protichůdné tendence.
výklad - rozhodování, nutnost rozhodnutí, důležité rozhodnutí, romantický vztah, krása, harmonie i disharmonie, zamilovanost, pokušení, zkouška, důvěra, čest, volba, rozlišování, přání, tužby.
astrologie - Býk, Střelec, PannaKOČÁR
Kočár vzhled - Kočár má obvykle podobu mladého krále (ego) řídícího kočár tažený dvěma koňmi (protichůdné síly), kteří jsou barevně odlišeni (červená/modrá nebo bílá/černá).
význam - Kočár s vozatajem reprezentuje mladé hrdé ego, které se vrhá do dobrodružství života. Vozataje si můžeme představit jako Zamilovaného (č.6) z předešlé karty, který prošel zkouškou a rozhodl se pro cestu vpřed. Měsíce na jeho ramenech pak můžeme vidět jako obličeje dvou žen z karty Zamilovaný. Vozatajův vůz je tažen dvěma koňmi, kteří mají protichůdné vlastnosti. Mohou tak reprezentovat různé protiklady, kupříkladu rozum a cit nebo váhavost a rozhodnost. Hrdina se snaží v sobě harmonizovat protichůdné tendence symbolizované dvěma koňmi. Tato karta se mimo jiné ptá otázku: Kdo je pánem v mém domě? Tedy jinými slovy: Kdo řídí můj život a které síly ho kontrolují? Je to karta akční, plná pohybu. Vozataj na kartě je plný odhodlání a energie. Je to čerstvé hrdé Ego připravené zvítězit nad celým světem. Všichni máme příležitost stát se vyváženým, vznešeným a zodpovědným vozatajem, který nevydává ani nedostává rozkazy a který se po mnoha zkouškách a zkušenostech naučil jezdit po nerovné cestě s lehkou elegancí. Na kartě Kočár vyjíždí mladý hrdina na svou cestu. Nevyčítejte mu, že začíná cestu sobecky zahleděn do sebe. Jak jinak by mohl najít odvahu skočit do života?
výklad - akce, aktivita, konflikt, vnitřní nesoulad, nesnáze, náhlá pomoc, cesta, útěk, dostatek či přebytek energie, rychlá rozhodnutí nebo jejich potřeba, Ego, zahleděnost do sebe, povrchnost, přesun, změna, postup, povýšení.
astrologie - Blíženci, StřelecSPRAVEDLNOST
Spravedlnost vzhled - Spravedlnost bývá zobrazována jako korunovaná žena sedící na trůně (autorita). V pravé ruce drží meč (moc, síla) a v levé váhy (rovnováha, spravedlnost).
význam - Spravedlnost je většinou číslem 8. V některých druzích tarotu je to však číslo 11, které je obvykle přiřazováno kartě Síla. Tuto záměnou učinil na počátku našeho století anglický okultista Arthur Waite, tvůrce dnes populárního Rider-Waite Tarotu, s odůvodněním, že je to numerologicky přiléhavější. Její číslo 8, když ho dáme naležato, je znakem nekonečnosti. Zdůrazňuje nekonečnost a absolutnost Božích zákonů, na jejichž dodržování Spravedlnost dohlíží. I obě misky vah nám mohou ležatou osmičku připomínat. Váhy jsou symbolem rovnováhy a vyváženosti. Meč, který Spravedlnost drží v ruce, jí umožňuje prosazovat její rozhodnutí. Ale jde spíše o připomínku či hrozbu, než o skutečnou akci. Koruna připomíná, že má božský původ. Můžeme si tuto kartu představit jako bytost, která konfrontuje sama sebe, která stojí tváří v tvář nutnosti. Spravedlnost dává životu řád a vkládá do něj úsudek. Koordinuje a rozmotává chaos. Řád prochází vesmírem, bez něj by vládl chaos rovnající se zániku vesmíru. Spravedlnost je kartou rovnováhy a řádu. Karta Spravedlnost nás učí, že člověk by neměl soudit a odsuzovat ostatní. Tím si totiž přisuzuje právo, které mu nepatří. Jeho soud by vycházel z jeho omezené zkušenosti. Skutečná spravedlnost vyžaduje znalost opravdových zákonů vesmíru. Karta Spravedlnost je symbolem rovnováhy, spravedlnosti, poctivosti, ale i slibu a hrozby. Vyjadřuje myšlenku, že každý dostane to, co si zaslouží. Dohlíží na zákony, které nepodléhají ani výjimkám ani úplatkům.
výklad - rozum, spravedlnost, rovnováha, soudy, právní jednání, zvažování, odměna podle zásluh, harmonie, řád, stabilita, sebekontrola, právo, tvrdost, přísnost, nestrannost, zákonodárství, daně
astrologie - Rak, VáhyPOUSTEVNÍK
Poustevník vzhled - Poustevníkova obvyklá podoba je kráčející vousatý muž v mnišském oděvu (odříkání) držící v pravé ruce pozdvihnutou lucernu (světlo, inspirace) a v levé hůl (ochrana, opora), o kterou se opírá.
význam - Poustevník symbolizuje osamění nebo někoho, kdo si jde svou cestou bez velkého ohledu na okolí. Světlo lucerny ukazuje poustevníkovi cestu a je zároveň majákem pro ostatní, kteří hledají pravdu a moudrost. Jeho hůl je symbolem cesty, kterou musí ujít, ale i symbolem ochrany proti nebezpečí. Jeho rukáv částečně halí lampu i její světlo. Poustevníkovo hledání je skryté. On ví, že je lepší uchovat tajemství. Karta Poustevník reprezentuje člověka, který je připraven nabídnout radu či pomoc svému bližnímu. Poustevník rozsévá znalost a pravdu pramenící z nekonečné moudrosti. Jeho znalost a moudrost však může být nepraktická. Může být přílišným intelektuálem či samotářem odtrženým od života. Poustevníkovy hlavní vlastnosti jsou opatrnost, vnitřní síla, mravnost a moudrost. Poustevník je přímý, ale většinou jenom sám na sebe. Již pochopil, že nemá soudit ostatní. Dává nám svou znalost a sílu. Poustevníkova mise nespočívá ve vytváření dogmat a života neschopných teorií. Není Veleknězem a neoslovuje dav. Pustí k sobě jen ty, co hledají pravdu, ty, kteří se odváží proniknout do jeho samoty. Dělí se o svou moudrost teprve tehdy, když se ujistí, že padne na úrodnou půdu. Kráčí po své vlastní cestě a nevadí mu, když někdo kráčí s ním. Rád se o svou cestu podělí, avšak pro svou cestu společnost nepotřebuje. Poustevník může být i majákem pro ostatní, pomocníkem, léčitelem. Karta poustevník vybízí k samostatnosti a nezávislosti. Upozorňuje, že bychom neměli spoléhat na pomoc z okolí a že bychom měli řešit své problémy sami. Pečuje o své tělo nikoliv kvůli tělu samotnému, ale protože ví, že zdravé a odolné tělo mu lépe poslouží. Znamená pro něj jen bláznovské šaty, které jednoho dne odloží. Ale také ví, že tělo je dar k použití pro jeden život a že se k němu musíme chovat jako k daru - s úctou. Ví, že první krok na cestě k zasvěcení je zvládnutí tělesné schránky, nikoliv její potlačení. Přílišná askeze je stejným extrémem jako poživačný způsob života.
výklad - rada, samota, zdrženlivost , diskrétnost, sebezapření, moudrost, spoléhání na sebe sama, intelektuální činnost, zpomalení, nalezení směru, čistota, absence partnerského vztahu, celibát, askeze, stáří, meditace, ticho, studium, léčitel nebo lékař
astrologie - Lev, NeptunKOLO ŠTĚSTÍ
Kolo štěstí vzhled - Kolo štěstí je často znázorňováno jako točící se kolo osudu se třemi bytostmi podobnými opicím, z nichž jedna stoupá na kole vzhůru, druhá sedí na vrcholku kola a třetí klesá dolů.
význam - Kolo štěstí reprezentuje věčnou proměnlivost života a vyjadřuje heslo: jednou jsi dole jindy nahoře. Tři bytosti v kole mohou též znázorňovat instinkt, inteligenci a duchovno. Sestupující netvor nalevo je ovládán instinktem a smysly. Zapadá do hmoty. Jeho energie vychází z jeho zvířecí podstaty. Vystupující netvor vpravo je vědomý a inteligentní. U něj energie aspiruje k vyšším cílům. Stoupá a dívá se na nebesa. Nad kolem sedí další bytost (často Sfinga), která je svou podstatou duchovní. Její křídla jí umožňují se povznést. V pravé ruce často drží meč spravedlnosti osudu a zákona odplaty. Tato karta nám pomáhá rozpoznat rozdíl mezi východními a západními filozofiemi. Východní kultura je blíže středu kola, kde je otáčení pomalejší. Tam se nachází svět archtypálních principů. Západní kultura je situována někde u obvodu kola, kde se tyto archetypy (pravzory) promítají do hmotné, každodenní reality. Introvertní lidé (zaměření na své nitro) a filozofové se zabývají obecnými principy, věčností, jednotou, stabilitou a čistým bytím. Extrovertní lidé (zaměření na vnější svět) jsou více zachyceni v předmětech a zkušenostech. Jejich svět je plný pohybu, svobodné vůle, rozdílností a specializace. Kolo štěstí symbolizuje rytmy, které nám vládnou, svět, který se otáčí, a také věčné počínání. Můžeme říci, že je to kruhový objezd vesmíru, křižovatka, kde se dobro střídá se zlem, den s nocí, smrt se životem a vůbec všechny hodnoty a jejich protiklady. Kolo symbolizuje lidský osud jako neustálo změnu a proměnu situací. Může také znamenat bludný kruh, do kterého jsme se uzavřeli a pak připomíná nutnost vykročit z bludného kruhu a upozorňuje na chyby, které neustále opakujeme. Při výkladu partnerských vztahů často upozorňuje na fakt, že se může jednat o vztah osudový. Kolo štěstí znázorňuje i kruhovitost vesmíru a kruhovitý pohyb, který je přirozenější pro náš život než pohyb lineární.
výklad - osud, zákon odplaty,osudová křižovatka, vyvrcholení, blížící se konec problémů, různorodé vlivy, nevyhnutelnost, spontánnost, vývoj, změna osudu, bludný kruh, osudový vztah, vliv osudu na život
astrologie - Panna, KozorohSÍLA
Síla vzhled - Obvyklá podoba Síly je žena s kloboukem (ležatá osma, nekonečno), která rukama otevírá tlamu lva (zdroj energie).
význam - Síla vyjadřuje ušlechtilou vnitřní sílu a zdroj energie. Sílu si můžeme představit jako mladou subtilní ženu, jejíž síla, trpělivost a schopnost snášet bolest ji činí neporazitelnou. Síla symbolizuje ženskou sílu, jejíž podstatou je něha a trpělivost. Je to vnitřní či morální síla spojená s odvahou. Dívka na kartě snadno překová lva, neboť její síla pramení z její vůle a nevědomí. Žena lva nezabíjí, ale tiše a rozhodně se stává jeho paní. Otevírá jeho chřtán. To může znamenat, že zvířecí chtíče a instinkty by neměly být potlačeny a v opovržení, ale uvolněny, kontrolovány a použity ve službě vyšších, duchovních podnětů. Její klobouk připomíná ležatou osmu, symbol nekonečné energie. Tato karta představuje to, co může lidstvo nebo jedinec dosáhnout silou svého přesvědčení a neúnavného snažení. Dívka na kartě ví, že není nutné zabíjet nepřátele, aby byli neutralizováni. To by bylo mrhání energií. Je si vědoma toho, že je nutné pokusit se z nich udělat spojence pomocí skryté, tajemné energie. Prozářit svět silou lásky. Tato dívka je sovu podstatou aktivní a pozitivní. Mění instinktivní násilí na dobro. V ní vítězí inteligence nad brutalitou. Rozum a láska se spojuje, aby přeměnily zvířecí instinkt v něco přínosného. Tento ženský Kejklíř je okouzlující osoba, jíž vděčíme za kulturu a vývoj civilizace. Její skrytá kouzla jsou podivuhodnější než ta, která jsou zřejmá. Karta Síla často upozorňuje na lidskou energii, která se projevuje viditelně jako auta obklopující lidskou bytost. Aura bývá nejsilnější a nejlépe viditelná kolem hlavy ("svatozář") a rukou. Karta upozorňuje i na léčení pomocí energie, získávání a udržování energie i na ochranu proti její ztrátě.
výklad - síla, moc, odvaha, energie, práce, nutnost diplomatického jednání, inteligence, vítězství ducha nad hmotou, osvobození, přesvědčení, vzdor, hrdinství, nadšení, schopnost léčit energií, morální a fyzické zdraví, vytrvalá snaha
astrologie - Mars, Slunce, LevVISELEC
Viselec vzhled - Viselec je obvykle zobrazován jako zavěšený muž, který je přivázán za nohu na větvi mezi dvěma stromy (opora). Ruce má skryty za tělem (nečinnost) a nohy jsou překříženy (ochranna).
význam - Viselec poukazuje na tajemství hluboko skrytá v našem nitru. Základní význam karty Viselec v každodenním životě je stagnace a nehybnost. Tedy období, které je lepší pro plánování než konání. Reprezentuje situace, kdy okolní vlivy jsou silnější než naše vlastní a kdy se naše aktivní snaha ovlivnit okolí často setkává s neúspěchem. Jeho dobrovolná oběť se nepodobá mušení. Má uvolněnou tvář. Nohy mají až taneční pohyb a vytvářejí ochranný znak kříže. Často mu z kapes padají peníze, které jsou zcela nepotřebné na nehmotné úrovni života. Nemá skutečný kontakt se zemí, a tak mu hmotná realita uniká. Viselec přináší dobrovolnou oběť, která není trestem. Ocitá se v jiném světě, ve světě snů a ideálů. Na úrovni materiálního a praktického života bývá bezmocný. Jeho síla působí na duchovní úrovni. Vzdal se vlastní vůle a umožňuje vyšší vůli, aby ho řídila. Viselec si uvědomil, že náš svět je "vzhůru nohama", a tak se sám zavěsil hlavou dolů, aby ho viděl takový, jaký opravdu je. Symbolizuje většinou období pasivity, kdy je život ovlivňován především vnějšími událostmi. Viselec je nejzáhadnější kartou tarotu. Je to karta vnitřního vývoje. Viselec je zavěšen a znehybněn mezi dvěma stromy. Je tedy v podobné situaci jako Zamilovaný. Zde však jde o daleko hlubší zkušenost. Karta Viselec symbolizuje oběť a překážky, ale také inspiraci a vnitřní vývoj. Nemůžeme od ní čekat hmotnou satisfakci. Minulé události a akce jsou zamrzlé v současném klidu a tichu. Je to však ticho před bouří. Vrstva nejhlubšího nevědomí obsahuje klíč k úplnosti a celistvosti jedince. Sestup do hlubin často přináší vyléčení. Bývá však nebezpečný. Je to cesta k pokladu, který člověk věčně hledá a jenž je ukryt na místě hlídaném strašným nebezpečím. Je to jeskyně, kde žije drak chaosu. Nachází se zde i čarovný kruh, ve kterém jsou všechny odštěpené části osobnosti sjednoceny. Podniknout cestu do tohoto místa znamená riskovat psychologickou dezintegraci.
výklad - stagnace, změna myšlení, změna životního stylu, krize, hluboká meditace, apatie, nuda, útlum, regenerace, magie, oběť, vnitřní pochopení, poznání, zasvěcení, sestup do podsvětí, nehybnost, nutnost plánování, budoucí plány, silné okolní vlivy
astrologie - Váhy, UranSMRT
Smrt vzhled - Obvyklá podoba karty Smrt je kostlivec s kosou (nástroj změny). Na zemi kolem něj jsou roztroušeny části lidských těl (pomíjivost)
význam - Smrt přináší velkou změnu, je to karta vývoje. Na mnoha druzích tarotu se na kartě objevuje jen její číslo 13 a nikoli jméno. Proto se jí někdy říká "arkán (tajemství) beze jména". Kostlivec s kosou, který bývá většinou na kartě namalován, spolu s číslem 13, které je obecně považováno za nešťastné, činí tuto kartu nejméně oblíbenou. Tato nejobávanější karta tarotu, která nám připomíná naši smrtelnost, je ve svém jádru příznivá. Přináší totiž nutnou změnu pro životní vývoj. Bez ní by se nesmrtelnost stala pouhou stagnací a zahníváním. Její základní význam však není fyzická smrt, nýbrž změna. Fyzickou smrt reprezentuje jen výjimečně, a to ve spojení, které by takový význam potvrzovalo. Tato karta opravdu není taková, jaká se jeví na první pohled. Připomíná, že lidské tělo je pouze oděv pro duši a učí nás rozlišovat trvalé od pomíjivého. Kosa symbolizuje úmyslnou akci. Někdy se kostlivci válí u nohou korunovaná hlava, která dokazuje, že jeho akci není nikdo ušetřen. Smrt je věčný popelář, který odváží neužitečné věci a ruší neužitečné vztahy. Většina z nás se změnám brání a dává přednost bezpečné rutině a návyku. Často se neradi loučíme s něčím, co ve skutečnosti stojí v cestě našemu vývoji, a tak některé změny a ztráty bývají zbytečně bolestivé. Stejně jako Kolo štěstí, je tato karta připomenutím pomíjivosti hmotných věcí, jejich marnosti a prázdnoty. Moc, bohatství, fyzická síla, krása, inteligence, to vše mizí jediným seknutím. Zůstává pouze kvalita reprezentovaná srdcem. Podobně jako karta Viselec, souvisí Smrt se zasvěcením. Neoznačuje však samo zasvěcení, spíše nutnou podmínku k němu. Ve starším provedení tato karta neměla jméno. Říká se, že když něco pojmenujeme, tak tomu dáváme sílu. To mohlo být důvodem nepojmenování této karty. Proto také zasvěcenec v tajné společnosti dostává nové jméno. Každodenní svět tak nad ním nemá moc a on se může s tímto jménem pohybovat ve vyšším světě.
výklad - přeměna, velká změna, nutnost změny, neočekávaná změna, konec určitého období či životního stylu, prohra, ztráta, nemoc, rozchod, rezignace, poznání, nové myšlenky, nové situace
astrologie - SaturnSTŘÍDMOST
Střídmost vzhled - Obvykle je Střídmost zobrazována jako mladá žena s křídly (vyšší sféra) či anděl přelévající tekutinu z jedné nádoby do druhé (slučování protikladů).
význam - Střídmost představuje vyrovnaný přístup k životu a vyvarování se extrémů. Dívka na kartě je zjevně nebeského původu. Její křídla a zlatá aura nedávají možnost pochybovat o jejích dobrých úmyslech. Představuje ctnost umírňující vše, co je přehnané a harmonizuje protiklady. Je to anděl fungující ve hmotném světě, anděl univerzálního života. Na kartě je většinou namalován anděl, který přelévá tekutinu z jedné nádoby (modrá) do druhé (červená). Tato tekutina je bílá, duchovně čistá. Je to voda, ve které vzniká život a která je měněna na elixír, kámen mudrců a zlato filozofů. Nádoba v jedné ruce, bílá tekutina a nádoba v ruce druhé symbolizují tři stádia alchymistického díla: nigredo (zahnívání), albedo (očišťóvání) a rubedo (dovršení díla - výroba kamene mudrců). Proto je někdy karta nazývána Alchymista. Alchymistická tekutina je živel, který očišťuje a křtí. Je v ní i ozvěna slov antického řeckého filozofa Herakleita z Efesu, že nikdo nevstoupí dvakrát do stejné řeky, neboť vše plyne. Vše je v pohybu a nic není statické, nic není reprodukováno přesně stejně. Karta znázorňuje jedno ze dvou základních pravidel Delfské věštírny: všeho s mírou. Karta nás vede k umírněnosti, vyvarování se extrémů a odmítnutí ortodoxní tuhosti. Tato karta vybízí k meditaci nad vesmírným životem, hledání rovnováhy, trpělivosti, mírnosti a tichosti. Je také symbolem mostu mezi duchem a tělem, zároveň i mezi vědomím a nevědomím. Spojení vědomí a nevědomí je pro nás životně důležité, neboť vědomí by bylo stejně vyprahlé a suchopárné jako nevědomí, pokud by tyto dvě poloviny našeho vnitřního života byly rozděleny.
výklad - iniciativa, popud ke změně, harmonie, umírněnost, hospodárnost, roční období, výměna, cyklus, komunikace, sebekontrola, šetrnost, spojení, dobrý vliv, vyvarování se extrémů, podřízení se situaci, léčitel
astrologie - Štír, VodnářĎÁBEL
Ďábel vzhled - Ďábel je obvykle zobrazován jako démonická bytost s křídly (božský původ) a korunou (moc). V levé ruce drží hůl, meč nebo pochodeň (nástroj moci), pod sebou má dvě spoutané osoby.
význam - Ďábel je představitelem hmoty a jejího pokušení ve všech možných projevech, od peněz a úspěchu až po smyslovost a poživačnost. Ďáblova zlatá koruna prozrazuje jeho mimozemský původ. Jeho kdysi andělská křídla se však změnila na křídla netopýří. Podle rozšířeného názoru nemá Ďábel vlastní realitu. Existuje pouze skrze člověka, jehož korumpuje. V ruce drží pochodeň, která je symbolem jeho neuvěřitelné síly a energie. Dovede být svůdný a přitažlivý. Dvě spoutané bytosti jsou protipólem dvou zasvěcovaných na kartě Velekněz. Jsou to lidé svázaní hmotou a žádostí těla. V našich mariáškách se Ďábel nachází v podobě medvěda coby žaludové eso čili Černý Petr. Díky Satanovi jsme byli vyhnáni z ráje. Pokušení je jeho silná zbraň. Můžeme se však dívat na pokušení jako na zkoušku a ověřování našich hodnot. Díky vypuzení z ráje nám byla dána zodpovědnost za morální volbu. Bez svobodné volby nemůže existovat skutečná morálka. Pokud je naše oddanost morálnímu kódu automatická, nejsme skutečně svobodní. A proto, chceme-li svoji lidskou potenci co nejvíce odhalit a použít, je nutné konfrontovat naše vnitřní ďábly, ať už existují v jakékoliv podobě. Karta číslo 15 je často považována za nejhorší kartu. Nicméně, jako každá karta, má i svůj pozitivní význam. Přestože je spojována s temnými silami osudu, skrývá v sobě i světlo. Vždyť jiné jméno pro ďábla je Lucifer (Světlonoš). Ďábel znamená i svobodnou vůli, možnost vlastního rozhodnutí. Může být i odrazovým můstkem, tak může znamenat i zdroj síly a energie. Ďábel vládne díky přitažlivost své zvířecí a zároveň lákavé síly. Reprezentuje opak duchovního vývoje. Nabízí nám lákavé a pohodlné řešení, které ve skutečnosti nic neřeší a zavádí nás do daleko větších komplikací. Zároveň je velkým varováním pro všechny, kteří chtějí ovládat a rozkazovat.
výklad - varování, osudovost, pouta hmoty, obchod, peníze, výmluvnost, zakázané tajemství, orgie, chtíč, perverze, rituální magie, čarodějnictví, chaos, nemoc, násilí, otroctví, závislost, neúspěch, falešný úspěch, zrada, podvod, zkouška, korupce, pokušení a možnost ho překonat, přitažlivé řešení, zdroj energie
astrologie - Střelec, MarsVĚŽ
Věž vzhled - Obvyklá podoba je věž zasažená bleskem (boží trest) a z ní padající dvě osoby.
význam - Věž reprezentuje vzdušné zámky; plány, vztahy a projekty mající vratký základ. Věž je symbolem lidské touhy být blízko moci boží. Namísto propojení prostřednictvím našeho vnitřního božství, je to však jen plod lidské snahy povýšit se na Boha pomocí materiálních nástrojů. Blesk symbolizuje božskou spravedlnost. Rozmetá vše, co si přisvojujeme neprávem. Při stavbě věže je to právě lidská pýcha, která zabraňuje člověku v božském růstu. Božské ničení a boření umožňuje rozlišit užitečné od neužitečného. Dvě padající osoby nejsou svým pádem zabity, jenom dostávají lekci pokory. Bortící se věž zasažená bleskem neznamená žádné neštěstí, i když to tak můžeme vnímat. To božská prozřelost boří papírové věže postavené z pýchy, nejistoty, nerealistických snů a chybných plánů. Měli bychom spíše poděkovat za ničení takových plánů, které by nás vedly do neštěstí a nespokojenosti. Tato karta je varování a zároveň nezbytný předpoklad k probuzení nových potencí, nových směrů v životě. Mnoho z nás ustrne na určitém stupni vývoje a setrvává v bludném kruhu. V takové situaci je nutný násilný, někdy bolestivý zásah osudu. Jeho účelem je prohlédnutí falešných iluzí. Tato situace nás nutí, abychom přestali stavět "vzdušné zámky". Zásah přichází jakoby zvenčí, ale ve skutečnosti je přitahován naší neúnosnou situací. Může to být ztráta zaměstnání, majetku, někoho blízkého či jiná kalamita. Pokud se neutopíme v nekonstruktivním sebelitování, otevře se nám cesta k velké pozitivní změně. Falešné věže naší pýchy vedou ke konfliktům a válkám. Ruský matematik a mystik Ouspenský komentuje podobnou situaci slovy: Kdyby si jenom lidé uvědomili, že skoro všechno, co znají, se skládá z trosek zničených věží, možná by přestali věže stavět.
výklad - varování, náhlá změna, celková změna, bolestivá událost, rozchod, rozvod, nepřátelství, pád, bankrot, ztracená stabilita, ztracená důvěra, falešné iluze, přílišné ambice, průlom do nových situací, úzkost, katastrofa, krize
astrologie - Kozoroh, Beran, ŠtírHVĚZDA
Hvězda vzhled - Na kartě Hvězda obvykle vidíme neoděnou dívku vylévající tekutinu ze dvou džbánů (tvůrčí energie). Na obloze za ní září hvězdy (duchovní ochrana).
význam - Hvězda je nejpozitivnější kartou, mění i nepříznivé kombinace. Dívka na této kartě je podobná ženě Střídmost. Voda vytékající ze džbánů reprezentuje tvořivou energii, která již byla smíchána v potřebném poměru a získala žádoucí kvalitu. Dívka je však nahá, své džbány vylévá a nemá křídla ani svatozář. Působí tedy více na hmotné úrovni. Je to štěstí, které zasahuje do každodenních životů. Její nahota je také znamením pokory a čistoty. Vylévaná voda je energie, která napájí, na rozdíl od Střídmosti, která vodu přelévá, a tak vyvolává harmonizující efekt. Dva stromy v pozadí, které na kartě často bývají, si můžeme představit jako strom života a strom poznání. Pták na jednom z nich symbolizuje nesmrtelnou duši. Na obloze září šťastná hvězda. Je to hvězda, která zářila před dvěma tisíci lety při narození Ježíška nad Betlémem a která je světélkem v temnotách. Hvězda je nejšťastnější kartou tarotu. Zářící hvězda v temnotách nás naviguje, a tak utišuje naši neklidnou mysl. Pomáhá naší intuici. Po ničivé bouři u Věže přichází klid a mír, příslib zelenější země. Při pohledu na kartu Hvězda nám přijde na mysl štěstí, naděje a láska. Tři prvky, které jsou solí života. Štěstí, které tato karta reprezentuje, je ochranného druhu. Takové, které ruší všechny zlé vlivy. Je harmonizujícím prvkem všech nesnází a protivenství. Karta Hvězda je návratem k pramenům, k prvopočátkům života. Je prosycena úspěchem. Reprezentuje harmonii, konec utrpení, šťastný osud. Ne náhodou se říká "narodil se pod šťastnou hvězdou" nebo "září mu šťastná hvězda". Karta je inspirací umělcům. Znamená idealismus, smělé plány a okultní ochrany.
výklad - naděje, víra, inspirace, úspěch, více štěstí než rozumu, nadějná příležitost, konec utrpení, šťastný osud, dobré znamení, stoupající hvězda, harmonie, optimismus, laskavost, soucit, astrologické vlivy, duchovní láska, důvěra v osud
astrologie - Merkur, Venuše, RybyLUNA
Luna vzhled - Luna ukazuje dvě věže, nad nimiž se vznáší Měsíc. Kapky (rosa) mezi Měsícem a zemí jsou vzhůru nohama. Uprostřed jsou dva psi (nebezpečí), v dolní části se nachází jezírko (nevědomí) a v něm rak (něco skrytého).
význam - Luna reprezentuje temnou noc duše, skryté stránky života, city a nevědomí. Karta Luna nezobrazuje žádnou lidskou postavu. Její krajina je záhadná, děsivá a melancholická. Nevidíme zde žádnou pomocnou ruku, jenom smutnou Lunu. Je zde zobrazen chmurný moment duše. Jsme ztraceni v poušti, která se táhne daleko za obzor. Dva psi představují instinktivní část duše a cit založený na fyzické touze. Jezírko či rybník ve spodní části představuje podsvětí a nevědomí. Rak je symbolem něčeho skrytého, čeho si nejsme vědomi. Ve svém pozitivním aspektu je tato karta spojena s inspirací, představivostí, fantazií a hlubokými city. Luna bývá spojována se šílenci a vlkodlaky, lidskými bytostmi, které se za měsíčního úplňku mění ve vražedné příšery. Mnoho umělců spojuje Lunu se strachem a hrůzou, skrytým nebezpečím a čarodějnictvím. Luna symbolizuje noc, vlhkost, podsvětí a vizionáře. Je to brána do pekel i nebes. Luna odráží paprsky slunce, stejně jako lidská inteligence odráží světlo znalosti. Prozkoumání měsíční krajiny vyžaduje odvahu. Vstup do světa Luny znamená zanechat za sebou svět, který známe. Není zde záruky, že se neztratíme v "temné noci duše". Psi temné měsíční bohyně Hekaté mohou roztrhat člověka na kusy, stejně jako ignorovaná a potlačovaná animalní přirozenost se mlže postavit na zadní a roztrhat vědomí. Je však nutné si uvědomit, že tyto nestvůry v sobě skrývají energii a inspiraci nutnou k dosažení cíle. Byl to například pes Argos, který jediný poznal Odyssea a černá Hekaté má sestřenici Artemis/Dianu, poklidnou měsíční bohyni.
výklad - podvod, tma, šero, skrytost, nebezpečí, intriky, varování, skryté motivy, něco nám neznámého, neupřímnost, špatný vliv, falešní přátelé, střetnutí mnoha vlivů, melancholie, poblouzněnost, hluboké city, inspirace, umělecké sklony, touha, romantické snění, zamilovanost
astrologie - Vodnář, RakSLUNCE
Slunce vzhled - Na kartě Slunce bývá nejčastěji zobrazena dvojice dětí (hravost, vztah) pod zářícím sluncem (zdroj).
význam - Slunce symbolizuje zdroj energie a světla. Je také nehybným středem. Po temném svitu Luny jsme v této kartě ozáření skvělým jasem Slunce s lidskou tváří. Zeď v pozadí mohou být poctivé základy Věže, které nebyly rozmetány bleskem. Sluneční energie je nám předávána formou kapek, které nám dodávají vnitřní světlo a teplo a které připomínají, že skromné přijímání je lepší než nenasytnost. Dvojice, kterou známe z karet Velekněz, Ďábel a Věž, se změnila. Stala se dvojčaty schopnými přijímat sluneční energii uvnitř. Mají svůj instinkt a vášně pod kontrolou, harmonizují protiklady. Slunce je opakem Luny. Temná deprese mizí. Slunce žehná dětem ve hře. V jednoduchém světě dětí není život výzvou k překonání, ale zkušeností k prožití a užití. Je to právě odevzdání se "dětské hře", které může vyjevit hluboké pravdy. Možná tak vznikají velké vynálezy a objevy. Je to Slunce, které nám umožňuje vidět a poznat vyšší duchovní cíl. Tato karta je často spojována s alchymií jako hledáním skutečného zlata duchovní dokonalosti. Stejně jako Luna je ženská a pasivní, je Slunce mužské a aktivní. Je-li Luny symbolem duše, pak Slunce představuje ducha. Karta zahrnuje všechny mužské vlastnosti Císaře. Odrážejí se v ní neustálé tvoření, vítězství nad hmotou, úspěch, radost ze života, harmonie a znalost. Karta je výzvou vysušenému, přecpanému, hlučnému a uspěchanému životu. Je přátelskou pobídkou k znovuobjevení zdroje života, k návratu do "země dětí".
výklad - světlo, teplo, energie, den, život, autorita, šťastný vztah, úspěch, dobré manželství, upřímnost, pozitivní vztahy, spontánnost, jasnost úsudku, inteligence, zdar v oblasti vědy či umění, sláva, harmonie
astrologie - Ryby, BlíženciSOUD
Soud vzhled - Soud má obvykle podobu anděla, který troubí na trumpetu (nástroj boží vůle). Pod ním jsou tři lidé vstávající z hrobu.
význam - Soud je kartou přeměny. Je to bájný pták Fénix, který se zrodí znovu ze svého popela. Soud je ohlašován andělem se zlatou svatozáří. Jeho křídla připomínají Střídmost. Stejně jako ona, i on zasahuje do hmotného světa. Také nám připomíná, že i člověk může získat křídla. Jeho trumpeta byla odedávna symbolem spojení nebe a země. Zvuk trumpety vysílá koncentrovaný mystický obsah. Trumpeta byla vždy součástí náboženských i občanských oslav. Je i odkazem na trumpety, které zbořily hradby Jericha. Na spodní části karty se často objevují tři osoby. Jedna z nich k nám stojí zády. Muž a žena, kteří jsou čelem k nám, reprezentují dualitu. Oba sledují zázrak znovuzrození v osobě třetí. Tato karta je vyšším aspektem karty Spravedlnost. Trubač na kartě není soudcem. Ohlašuje, že nastal čas ohlédnout se zpět a zamyslet se nad svým životem. Předznamenává znovuzrození a vítězství nad Májou, iluzí života. Tato karta vybízí k přehodnocení dosavadních zvyků. Nutí nás rozlišit co opravdu děláme vědomě a co je pouhé setrvávání ve zvycích. Soud je přípravnou fází syntézy. Je to poslední zkouška. Jde o naplnění skutečné znalosti - sebepoznání. Je to také jaro, kdy se příroda probouzí po zimním spánku. V evangeliu Sv. Jana se říká, že dokud obilné zrno nepadne na zem a neumře, zůstává samo. Ale když umře, přináší mnoho užitku. Ten, kdo miluje svůj život příliš, umírá. Ten, kdo neulpívá na svém životě na tamto světe, zachová si jej pro věčnost.
výklad - znovuzrození, probuzení, překvapení, spor, právní jednání, věčný život, věštba, bratrství, obnovení, odměna, sláva, vnitřní přeměna,nutnost změny myšlení, nutnost přehodnocení dosavadních hodnot, čas zúčtování
astrologie - Saturn, Merkur, RybySVĚT
Svět vzhled - Obvyklá podoba karty Svět je neoděná tanečnice se šálem a dvěma hůlkami tančící uprostřed věnce (duše). V rozích karty jsou anděl, orel, býk a lev (čtverost světa).
význam - Svět reprezentuje ideální harmonii světa, spojování, sloučení a návrat do prapůvodní jednoty. Na kartě vidíme jen částečně zahalenou tančící ženu. Její tanec je výrazem radosti, harmonie a řádu. Žena může být i embryem ve vajíčku, které se stane nevědomým dítětem - Bláznem, a celý proces znázorněný v trumfech tarotu může začít znovu. Ve svých rukou drží hůlky symbolizující protichůdné síly. Ve čtyřech rozích karty jsou anděl, býk, lev a orel, reprezentující čtyři živly, čtyři evangelisty, čtyři lidské povahy a čtyři pevná znamení zvěrokruhu. Prostřednictvím mystického tance se člověk harmonizuje s přírodou a Bohem. Díky jemu uzavírá prostor mezi časem smrtelníků a věčností. Zažívá tak sám sebe jakou součást neustálé proměny. Tanečnice na kartě Svět není jen součtem čtyř symbolů života ve hmotě, namalovaných v rozích. Je zároveň jejich podstatou i syntézou. Je začátkem i koncem, alfou i omegou, výchozí surovinou i kamenem mudrců. Věnec, v němž je tanečnice uzavřena, připomíná lůno nebo alchymistické vejce. V alchymii je zázrak seberealizace, harmonické spojení pozemského a nebeského, popisováno jako přeměna kruhu na čtverec. Zdánlivě nemožné se stává skutečností z milosti Boží. Karta Svět má nejvyšší číselnou hodnotu ze všech trumfů tarotu. Její číslo 21, je trojnásobkem sedmičky. To se obecně považuje za velmi příznivou kombinace. Reprezentuje jednotu člověka, přírody a vesmíru. Je oslavou životních cyklů a syntézy životních vlivů. Karta Svět nás učí komplexnímu pohledu na svět a nutnosti vnímat ho se všemi souvislostmi. Učí nás zodpovědnosti jedince za svůj osud i spoluzodpovědnost za celý svět. S kartami Blázen, Viselec a Velekněz znamená komplexní chápání světa či nejvyšší zasvěcení.
výklad - syntéza, dosažení, úspěch, sláva, vítězství, oslava, dokonalá znalost, klid a mír, cesta, věčný život, uznání, extáze, harmonie nebo touha po ní.
astrologie - Luna, Planetární soustavMALÁ ARKÁNA

POHÁRY
Poháry představují situace a emoce spojené s láskou, radostí, štěstím, uspokojením, osobními vztahy, hlubokými pocity, tvořivostí a spiritualitou. Vztahují se k vodě a ke znamením Raka, Štíra a Ryb. Díky pohárům si tazatel více uvědomuje své nevědomé motivy, učí se důvěřovat intuici a rozvíjí vyšší emoční zralost.
ŽEZLA
Žezla či hole představují energii, obrazotvornost, nadšení, cestování, růst, pokrok, ambice, těžkou práci a sílu v neštěstí. Vztahují se k ohni a ke znamením Berana, Lva a Střelce. Oheň funguje jako katalyzátor a může proměnit naše vnímání věcí v něco smysluplnějšího.
MINCE
Mince neboli peníze znamenají materiální nebo finanční zabezpečení a někoho, kdo je důmyslný, praktický a spolehlivý. Vztahují se k zemi a ke znamením Býka, Panny a Kozoroha. Charakterizuje materiální a fyzický svět, náš smysl pro sebeúctu a jak je svázán s naším vlastnictvím a našimi úspěchy. Jsou také symbolem úspěchů a proher a toho, čeho si doopravdy vážíme.
MEČE
Meče se spojují s duševním a duchovním rozvojem, mocí, činem, odvahou a překážkami, které je nutno překonat. Vztahují se ke vzduchu a ke znamením Blíženců, Vah a Vodnáře a jejich dualitu symbolizuje dvoubřitý meč - pronikavá jasnost racionální mysli poskytuje větší porozumění, ale meč může být i ostrá, zraňující zbraň.

ESA - Esa, první karty v sérii, představují základ a odrazový můstek. Jsou znamením tvořivého potenciálu, nových začátků a toho, že pro tazatele nastává čas chopit se činu. Obsahují veškerou ryzí energii a sílu barvy, k níž patří, a naznačují, že pokud je tazatel ochoten chopit se iniciativy, tyto karty vytvoří nové příležitosti pro růst a změnu.

Svět ŽEZLA - Žezlové eso symbolizuje ohnivý princip.Svět POHÁRY - Pohárové eso označuje začátek nového vztahu.Svět MEČE - Mečové eso je známkou nových mocných nápadů a jasného myšlení.Svět MINCE - Mincové eso vyjadřuje materiální úspěch a zabezpečení.
DVOJKY - Po síle a energii es následují dvojky, které tazateli dávají příležitost obnovit rovnováhu a vyřešit nějaký spor. Mohou znamenat, že se něco navrátí do normálních poměrů, ačkoli v případě mečové dvojky by to také mohlo ukazovat mrtvý bod. Dvojky jsou symbolem duality a jednoty protikladů. Je to číslo harmonie a spolupráce a často naznačuje, že je nutná volba.
Svět ŽEZLA - Žezlová dvojka naznačuje, že tazatel je připraven rozhodnout se, co udělá dál.Svět POHÁRY - Pohárová dvojka charakterizuje vztah mezi dvěma lidmi a může znamenat milostný poměr, zasnoubení nebo svatbu, přátelství, nebo obchodní partnerství.Svět MEČE - Mečová dvojka znamená mrtvý bod či slepou uličku, a to zvláště tehdy, není-li tazatel schopen kvůli strachu z následků učinit rozhodnutí.Svět MINCE - Mincová dvojka znamená, že si tazatel potřebuje zachovat rovnováhu ohledně praktických záležitostí a materiálního zabezpečení a využít své zdroje, jak nejlépe dovede.
TROJKY - Trojka je číslo tvořivosti, růstu, činu, energie a nadšení. Tazatel si teď užívá toho, čeho se dosáhlo díky partnerství, jež začalo dvojkami. Jakékoli problémy, které nastaly v poslední fázi, se vyřešily a tazatel může expandovat. Kromě mečové trojky, která může znamenat zklamání, je číslo tři optimistické znamení.
Svět ŽEZLA - Žezlová trojka je symbolem optimismu ohledně nového podniku; karta nepřímo slibuje úspěšný výsledek.Svět POHÁRY - S Pohárovou trojkou se spojuje štěstí a spokojenost.Svět MEČE - U Mečové trojky by se měl tazatel připravit na zklamání nebo rozruch.Svět MINCE - Mincová trojka znamená, že trvalé úsilí přinese uspokojení a úspěch.
ČTYŘKY - Čtyřka znamená stabilitu, bezpečí, strukturu a pořádek, jež se zpočátku mohou jevit pozitivně. Pokud se při výkladu objeví čtyřka, může to znamenat různé věci podle toho, co tazatel očekává a jaká je jeho situace. Možná vyjadřuje pocit uspokojení, ale stejně tak by mohla naznačovat nespokojenost a být známkou toho, že tazatele čeká hodně práce, má-li být dosaženo změny.
Svět ŽEZLA - Žezlová čtyřka je znamením tvůrčího úspěchu a tazatel může být právem spokojen.Svět POHÁRY - Pohárová trojka znamená, že se tazatel v současném vztahu nudí a cítí nespokojenost, možná se ho zmocňuje silná touha po změně.Svět MEČE - Mečová trojka naznačuje, že tazatel potřebuje být nějakou dobu sám, aby si odpočinul a nabral síly.Svět MINCE - Mincová trojka varuje tazatele před přílišnou lakotou a hrabivostí a před lpěním na majetku kvůli strachu ze ztráty.
PĚTKY - Pětka je číslo změny a nejistoty. Může představovat ztrátu a lítost, proměnlivost a všestrannost. Tazatele možná čekají obtíže a překážky, které si vyžadují značné úsilí, mají-li být překonány - pokud skutečně mohou být překonány -, a mohly by nastat drobné problémy, kterým se nelze vyhnout. Úspěšné zacházení s touto nestálou energií si vyžaduje značnou obratnost.
Svět ŽEZLA - Žezlová pětka naznačuje, že tazatel je připraven soupeřit s ostatními, zkusit vlastní dovednosti a překonat překážky, aby dosáhl svých cílů.Svět POHÁRY - Pohárovou pětku provází pocit zklamání a žalu. Tazatel bude možná truchlit nad ztrátou vztahu nebo kvůli špatnému rozhodnutí.Svět MEČE - Mečová pětka znamená, že se tazatel možná cítí zcela bezmocný a nevidí jinou možnost než přiznat porážku. Užitečné bude zaměřit se na to, čeho lze dosáhnout.Svět MINCE - Mincová pětka znamená ztrátu a utrpení.
ŠESTKY - Šestka je číslo rovnováhy, souladu a oddanosti. Je spojena s láskou domova a rodiny a vyjadřuje úspěch a uznání za úsilí a tvrdou prácí, spokojenost se současností a dobrými věcmi z minulosti. Tato karta znamená pozitivní city a události: dokonce i mečová šestka vyjadřuje pohyb k lepším časům.
Svět ŽEZLA - Je to karta zaslouženého úspěchu a ukazuje, že tazatelovo úsilí ponese ovoce.
Svět POHÁRY - Pohárová šestka znamená, že se tazatel možná nostalgicky ohlíží za minulým štěstím. Někdy se vyplní dlouholeté přání nebo se vyplatí něco, na čem tazatel pracoval.
Svět MEČE - Mečová šestka naznačuje, že se tazatel brzy dostane ze stresové situace.
Svět MINCE - Mincová šestka je karta dávání a přijímání. Tazateli se vrátila víra v člověka a tím i větší životní optimismus.

SEDMIČKY - Sedmička je číslo moudrosti, filozofie, spirituality a paranormálních schopností. Mnohé cykly v přírodě se shodují s číslem sedm, jež může ukazovat na konec cyklu nebo ukončení nějaké fáze. Existují volby, jež je třeba učinit, a rozhodnutí, jež se mají přijmout. Napětí mezi tvůrčí představivostí a drsnou realitou vytváří výzvu, která se dá překovat dovednostmi, silou vůle, odhodláním a odvahou.
Svět ŽEZLA - Žezlová sedmička znamená, že tazatele možná čeká zkouška, která si vyžádá dovednost, odvahu a odhodlanost.
Svět POHÁRY - Pohárová sedmička znamená, že tazatel má velice aktivní představivost a zdá se, že teď je možné prakticky všechno. Čeká ho volba mezi různými alternativami.
Svět MEČE - Mečová sedmička zdůrazňuje potřebu lstivosti, taktu a diplomacie, s nimiž lze čelit obtížné situaci nebo dosáhnout cíle.
Svět MINCE - Mincová sedmička znamená, že tazatel sice může být na své úspěchy pyšný, nemůže si však dovolit odpočívat na vavřínech.

OSMIČKY - Osmička je jedním z nejmocnějších čísel, představuje oživení, proměnu a pozitivní změnu. Znamená materiální úspěch, prosperitu a také duchovní sílu a vyvážení protikladných sil. Tazatele očekává neklidné období v osobním i profesním životě či na duchovní úrovni, ze kterého nebude zpočátku nadšen.
Svět ŽEZLA - Žezlová osmička znamená, že tazatel vstupuje do vzrušujícího a rušného období. Věci se dávají do pohybu a tazatel je pln energie a nadšení pro nějaký projekt.
Svět POHÁRY - Pohárová osmička ukazuje na změnu a rozruch. Možná končí nějaký vztah a tazatel při vědomí, že na tom nic nezmění, propadá depresi a deziluzi.
Svět MEČE - Mečová osmička znamená touhu po rozlomení pout, ale i strach z následků.
Svět MINCE - Mincová osmička znamená, že tazatel má pocit nesmírného osobního zadostiučinění, protože dobře využil své schopnosti a talent.

DEVÍTKY - Devítka je číslo pozitivních mezilidských vztahů, dokonalosti a vše prostupující lásky. Znamená pocit zadostiučinění a pohyb vpřed. Pohárová i mincová devítka jsou příznivé karty a znamenají dosažení ideálu, ale osmička mečová a žezlová jsou mnohem příznivější.
Svět ŽEZLA - U Žezlové devítky vidíme odvahu a odhodlanost uspět za každou cenu.
Svět POHÁRY - Pohárová devítka je karta přání a slibuje splnění touhy.
Svět MEČE - Mečovou devítku provází pocit úzkosti a zoufalství. Tazateli se možná zdají špatné sny nebo má negativní myšlenky a tato sklíčenost může vést ke stresu a depresi.
Svět MINCE - Mincová devítka znamená, že tazatel tvrdě pracoval a brzy bude sklízet výsledky své práce.

DESÍTKY - Desítka je číslo dokončení a znamená konec jednoho cyklu a začátek dalšího, nese s sebou moudrost zkušenosti, kterou jsme získali v předchozím cyklu. Tuto skutečnost odrážejí karty různě. Pohárová a mincová desítka jsou známkou uspokojení, zatímco desítka žezlová a mečová znamenají obtíže, jež lze překonat.
Svět ŽEZLA - Žezlová desítka znamená, že toho na sebe tazatel bere příliš a je zatížen přílišnou zodpovědností.
Svět POHÁRY - Pohárová desítka symbolizuje trvalé štěstí, spokojenost a uskutečnění přání, tazatel je obklopen láskou přátel a rodiny a může se radovat z citové a duchovní harmonie a uspokojení.
Svět MEČE - Mečová desítka naznačuje konec bolestivé situace a tazatel se bude cítit na dně.
Svět MINCE - Mincová desítka znamená, že nastává období spokojenosti a šťastného, bezpečného života.

PÁŽATA - První dvorní kartou je páže, které může vyjadřovat buď situaci nebo osobu v tazatelově životě. Pokud popisuje situaci, jedná se o situaci zcela novou nebo takovou, která právě začíná. Představuje-li člověka, bývá to obvykle dítě nebo nový aspekt tazatelovy osobnosti. Pážata odpovídají živlu země.
Svět ŽEZLA - Žezlové páže znamená nevyužité tvůrčí možnosti. Na obzoru jsou dobré zprávy a nové vzrušující příležitosti a tazatel možná dostane inspiraci, která ho povede.
Svět POHÁRY - Pohárové páže představuje znovuzrození. Tazatel možná objeví skryté schopnosti, které jsou připraveny se rozvíjet, nebo se pustí do nového studia.
Svět MEČE - Mečové páže znamená, že se tazatel může dostat do situace, která po něm bude vyžadovat, aby před jakýmkoli rozhodnutím dokázal, že má všech pět pohromadě. Rovněž se musí mít na pozoru, protože je tu někdo, kdo mu přeje neúspěch.
Svět MINCE - Mincové páže znamená, že tazatele, pokud je trpělivý, pilný a pracovitý, čeká pomalý, ale trvalý pokrok a jeho úsilí se nakonec vyplatí. Finance se možná lehce zlepší nebo se ukáže vyhlídka na povýšení.

RYTÍŘI - Pokud se ve výkladu objeví rytíř, představuje buď situaci nebo osobu. V případě, že se jedná o situaci, bude vyžadovat čin, pohyb a pokrok. Jestliže představuje osobu, bude to někdo mladý, hledající a aktivní. Je velmi pravděpodobné, že se do tazatelova života chystá vstoupit někdo nový nebo něco nového. Rytíři odpovídají živlu ohně.
Svět ŽEZLA - Žezlový rytíř představuje cestování a stěhování. Tazatel možná pojede do zahraničí, buď na dovolenou, na delší pobyt, nebo se odstěhuje.
Svět POHÁRY - Pohárový rytíř znamená, že na obzoru je něco nového. Vyskytl se určitý návrh a tazatel musí zvážit praktické důsledky, než na něj přistoupí.
Svět MEČE - Mečový rytíř často ukazuje náhlou potřebu drastické změny. Tazatel se možná na svět podívá jinýma očima, což mu otevře obzory a bude ho motivovat, aby vyzkoušel něco neznámého a zcela jiného.
Svět MINCE - U Mincového rytíře se ukazuje pomalý, ale setrvalý pokrok. Může se zdát, že se tazatel nedostal příliš daleko nebo že uvízl, ale bude-li trpělivý a metodický, nakonec cíle dosáhne.

KRÁLOVNY - Královny představují důležité ženy v tazatelově životě nebo mohou být symbolem nějakého aspektu tazatelovy osobnosti, který je v okamžiku výkladu očividný nebo významný. Tato skutečnost se týká mužů i žen. Pokud je tazatelem žena, je pravděpodobné, že královna bude představovat tazatelku. Královny odpovídají ženskému živlu vodě.
Svět ŽEZLA - Žezlová královna je společenská, vřelá, upřímná, oddaná a nezávislá žena. Též je extrovertní, velkorysá, oblíbená a její sympatická povaha leckoho přitahuje, aby se jí svěřoval.
Svět POHÁRY - Pohárová královna má vysoce vyvinutou intuitivní povahu a žije v souladu se svým vnitřním světem. Možná má paranormální schopnosti. Její milující povaha a citlivost vůči druhým z ní dělají vynikající přítelkyni, pro okolí bude vždy zdrojem podpory.
Svět MEČE - Mečová královna je silná, inteligentní a poněkud odměřená. Navzdory své síle a nestrannosti - nebo kvůli nim - se může někdy cítit citově odloučená a osamělá.
Svět MINCE - Mincová královna je praktická, schopná, pracovitá a soběstačná, těší se pohodlí a dobrému příjmu. Ačkoli je možná materialistická, k druhým umí být i velkorysá. Je šťastná doma i v zaměstnání.

KRÁLOVÉ - Králové představují buď muže, který je pro tazatele důležitý, nebo stránku tazatelovy osobnosti, již je třeba rozvíjet, využít či ovládat. Král jakékoli barvy je mocná karta, vynikají zde různé charakterové rysy. Mlže představovat tazatele mužského pohlaví. Králové odpovídají mužskému živlu vzduchu.


Svět ŽEZLA - Žezlový král je sebejistý, nadšený a cílevědomý muž, který dokáže druhé inspirovat a motivovat. Jedná podle svého přesvědčení, a protože je to dobrý komunikátor, může úspěšně prosazovat sebe a své nápady.
Svět POHÁRY - Pohárový král je laskavý a přátelský muž, ale své sympatie dává najevo jen pomalu a obratně tají city. Je však velice schopný vcítit se do ostatních, snad v roli učitele či rádce.
Svět MEČE - Inteligentní, mocný, morální a analytický, to jsou jen některé z vlastností spojených s tímto mužem.

Svět MINCE - Mincový král je velice srdečný a oddaný muž, který si váží stability a jistoty. Je pracovitý a užívá si materiálních výhod své práce.Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023