Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

SLUNCE «» MĚSÍC «» PLANETY


Astrologie řadí mezi planety i Slunce a Měsíc, přestože jimi ve vlastním slova smyslu nejsou. Dříve byly planety chápány jako toulavé hvězdy na obloze, které po nebi svéhlavě putují. Později Řekové převzali tuto představu a nazvali tyto toulavé hvězdy "planet asteres", protože táhnou oblohou jako tuláci. A ještě dnes říkáme těmto nestálým "tulákům" oběžnice anebo planety. Planety se samozřejmě pohybují po poměrně přesné trase, znovu a znovu tak procházejí stejnými souhvězdími. Tato trase je ekliptika. Obíhají po ní planety, Slunce i Měsíc. Jejich charakteristický obraz mohl být navržen na základě jejich typické barvy, tvaru a způsobu chování. Čerpáme z poznatků, založených na starém pozorování již u Babyloňanů. To se ovšem týká pěti tzv. "klasických planet" - Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn a stejně tak Slunce a Měsíce. Planety Neptun, Uran a Pluto však byly objeveny v posledních třech stoletích. Zde se nemůžeme opřít o žádné prastaré poznatky, ale pozorování provádíme sami. Země je samozřejmě taky planeta, ale astrologie, tak jak ji praktikujeme, je spíše geocentrická než heliocentrická. Takže je založena na tom, co pozorujeme ze Země. Jako by vše obíhalo kolem ní. Skutečným středem sluneční soustavy je ale samozřejmě Slunce. Každý je ovládán energiemi všech planet. Každá planeta představuje nebo symbolizuje různé rysy lidského charakteru, základní energie společné všem.


° SLUNCE
° MĚSÍC
° MERKUR
° VENUŠE
° MARS
° JUPITER
° SATURN
° URAN
° NEPTUN
° PLUTOSlunce

SLUNCE


Symbolizuje vědomí; princip "já jsem"
Klíčové vlastnosti:
Individualita; Otcovský princip; Vědomí; Vitalita; Vůle; Energie; Tvůrčí potenciál; Egotistický; Autoritářský; Postrádající instinkty; Grandiózní; Povýšený; Diktátorský; Uvědomující si své vlastní "já"

Slunce - světlo duše
Astrologicky řečeno, Slunce v diagramu představuje individualitu nebo esenci Ducha. Z metafyzického hlediska je symbolem individuálního spojení každého jedince se zdrojem světla božího. Z psychologického hlediska ztělesňuje Slunce archetyp Otce, jenž nemusí přímo souviset se skutečným rodičem. Ale postavení Slunce ve znamení a jeho umístění v diagramu ovlivní to, jak dítě rodiče vnímá. Z fyzického hlediska, z něhož nejčastěji pozorujeme Slunce v dítěti, je to vitalita, obecně stav zdraví a tělesné i duševní pohody. Protože Slunce je středem slunečního systému, je také srdcem diagramu; říká nám, jací jsme potenciálně, nikoli jakými se ve skutečnosti staneme. Slunce určuje vědomé chápání "já", jež se zabývá smyslem života odvozeným z životodárné energie božského zdroje; tento proces uvědomování trvá celý život. Z tohoto významu Slunce jako našeho chápání svého vlastního "já" je ihned patrné, že člověk pomalu dorůstá do svého slunečního znamení. Z toho vyplývá, že latentní sluneční energie se u dětí projevuje omezeně. To je důvod, proč se často může zdát, že astrologické rady založené pouze na slunečním znamení nelze v praxi použít. Nicméně sluneční energie je vždy přítomná a dítě se neustále ze všech sil snaží ji řádně projevit. Když přemýšlíte nad tím, proč jsme zde na Zemi, kam v životě jdeme a co způsobuje, že si připadáme tak důležití, pak jste se octli na území Slunce, protože je smysle~n života a pochopením "já jsem".

Slunce v horoskopu: "Uvolňuji."
Tak jak vyjadřuje jeho symbol (bod v kruhu), tvoří Slunce centrum mé osobnosti. Je to jádro, s nímž se ztotožňuji, téma, okolo kterého, jak se zdá, krouží můj život.Slunce symbolizuje schopnost vyjádřit mou osobnost, učinit ji viditelnou a všemi vnímanou. Propůjčuje mi určité vyzařování a mým činům typické zabarvení. Tím mi dává pocit, že jsem něčím jedinečným. Jeho postavení naznačuje, jak se můj potenciál může nejlépe rozvíjet. Sílu sledovat v životě vlastní rytmus a stát se sám sebou určuje právě postavení Slunce. S tím je úzce spojena otázka, jak dalece si jsem vědom sám sebe, jak dobře se znám. Proto je Slunce klíčem k mé schopnosti rozvíjet vědomí, tj. vytvořit z mechanického života určovaného jinými život sebevědomý a svobodný. Slunce mi ukazuje, co chci na tomto místě dokázat, uskutečnit.

Vývoj ve spektru symbolů Slunce - od já k já jsem (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
tyran, násilné usilování o moc jako kompenzace za vnitřní prázdnotu > líné stereotypní manýry, otcem sponzorovaný playboy, respekt vyžadující udavač, hloupá fotbalová hvězda > stavět se do prostředka, já jako "pupek světa", zlatem ověšený "věšák na šaty", hloupě sebevědomý "model" > pyšná prezentace a reprezentace, přímé sebezdůrazňování; herecké a umělecké nadání, silné osobní vyzařování > sebevědomé chování, tvůrčí potence, srdečná, suverénní autorita, kvalita laskavého vedení, autentická osobitost > silné do sebe soustředěné bytí, čisté vědomí, hravá kreativita, spontánní tvoření, poskytnout srdečnou vřelost.

Měsíc

MĚSÍC


Symbolizuje emocionální tělo, základní potřeby
Klíčové vlastnosti:
Nevědomý; Citový; Instinktivní; Mateřský; Pečující; Proměnlivý; Základní; Neuvědomující si; Přecitlivělý; Bezděčně reagující; Závislý; Strádající; Náladový; Reaktivní

Měsíc - emocionální tělo
Měsíc je metaforou všeho, co je instinktivní a neuvědomělé. Měsíc reaguje. Jsou to pocity, nálady, vnitřní tělesné rytmy, funkce a pochody. Je to reakce na preverbální úroveň, úroveň přežití - od krevního oběhu po zažívání. Dětí jsou v těsnějším spojení se svými city a tělesnými impulsy než dospělí, a protože nemají jiný způsob, jak je vyjádřit, empaticky souzní se svým měsíčním znamením - zejména v prvních sedmi letech života. Měsíc je tedy nesporně nejdůležitějším faktorem u dětí a zůstává hlavním faktorem u dospělých, kteří navždy skrývají "dítě uvnitř", bez ohledu na to, jak účinně se v pozdějším životě rozvine jejich Slunce. Když člověk přemýšlí o výchově dětí, jeho prvořadým zájmem je jejich citově zdraví. Úspěch v dospělosti je krajně obtížný u dětí, které jsou citově zakrnělé anebo žijí bez lásky a pochopení. Děti, o jejichž měsíční potřeby je pečováno, postupně vyrostou ze své závislosti, naučí se postarat se o sebe přirozeně a správně. Na druhé straně děti, o které se nepečuje v souladu s jejich nejhlubšími vnitřními potřebami, se nemusejí nikdy naučit respektovat tyto potřeby a ctít je v dospělém životě. Proto je Měsíc tak důležitý v životě dětí - pokud nebudou uspokojeny jejich měsíční potřeby, vyrostou z nich nezralí dospělí, věčně trpící nedostatkem anebo poškozující sami sebe. Nebudou tudíž schopni navazovat úspěšné vztahy, protože neuspokojené potřeby přecházejí do nevědomí, kde nadále žijí v temnotě a bolestně zraňují. Měsíc, cyklicky a nepřetržitě se měnící, bývá nazýván "duší života", prostředníkem mezi planetami duchovními (Slunce) a materiálními (Země); odráží zpět na nás světlo Slunce, které sám přijal. Měsíc je tedy také metaforou receptivity, principu jin ve východní filozofii, a symbolizuje nádobu života, živnou půdu procesu materializace. Je ochranným prostředím, které chrání rostoucí a vyvíjející se život - a~ je to semínko v půdě, embryo ve vajíčku anebo plod v matčině lůně v průběhu těhotenství. Měsíc je přirozeně spojen s ženským menstruačním cyklem, protože jak měsíční, tak menstruační cyklus trvá rovných dvacet osm dnů. Měsíc tedy symbolizuje naši zkušenost, pozitivní či negativní, anebo mateřskou péči - výchovu, výživu, ochranu a lásku. Protože je receptivní, je také ženský. Měsíc je matkou jak ve smyslu archetypální Velké Matky, tak matky vlastní. Měsíční dům, čtvrtý, nepředstavuje pouze domov, v němž jsme vyrostli; je to domov, kam přijdeme na sklonku svých dní, abychom v něm nalezli podporu, odpočinek, další rozvoj a opětovné naplnění Takže, metaforicky řečeno, je Měsíc tím, kam jdeme, když , jdeme domů°, ~ a představuje to, co nám dává pocit zdraví a bezpečí. A protože Měsíc ukazuje, jak a co spojuje jednu osobu s druhou, Měsíc v diagramu dítěte a Měsíce v diagramech rodičů tvoří mocný trojúhelník. Nekompatibilní Měsíce způsobují v mezilidských vztazích potíže na elementární, téměř prapůvodní úrovni, protože právě tam dochází bud k harmonickému souznění, nebo k nesouladu. Pochopení významu Měsíce vás naplní touhou a ochotou uspokojovat primární potřeby svého dítěte a rozvíjet vyrovnané citové vztahy. Měsíc představuje to, co potřebujeme, co způsobuje, že cítíme lásku a péči a kde se cítíme nejlépe. Odtud pramení náš pocit bezpečí.

Měsíc v horoskopu: "Přijímám." Znak Měsíce je jako miska, nádoba, v níž se zachycuje světlo Slunce. Symbolizuje proto způsob, jak vnímám to, co se děje kolem mě, jaké dojmy přijímám. Měsíc neodráží zpět veškeré světlo, a tak zrcadlí vždy jen výsek skutečnosti, stejně jako když vidíme svět ponořený do zcela určitého světla, které odpovídá. našemu osobnímu a subjektivnímu vnímání. Přes Měsíc jsem neoddělitelně spojen se světem všemi svými náladami a citovými výkyvy. Měsíc ztělesňuje nezaměnitelný emocionální stav, v jakém se, aniž bych si toho byl vědom, pohybuji ve své realitě. Odpovídá mému celkovému způsobu, jak vidím věci. Jako se Měsíc v určitých časových intervalech dělí na spolehlivě se opakující výseky a slouží jako měřítko a základ pro měření času, je tento emocionální postoj ke světu základem mé identity. Měsíc říká, jakým místem je pro mě tento svět.

Vývoj ve spektru symbolů Měsíce - od sentimentality k pravému citu (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
vydírání lítostivostí, nutnost očekávané "oběti osudu" za dědictví nenaplněné cizí vinou > sebelítostivá nečinnost, pasivní parazitování na osudu druhých, kýčovitá stereotypní sentimentalita > nenaplněná nesamostatnost, křečovitá závislost, vzdorovitá uraženost, náladovost > cit pro rytmus a periodicitu života, vytváření dobrosrdečného a bezpečí poskytujícího klimatu > nadání k vycítění atmosféry, důkladná schopnost přizpůsobení se momentálním požadavkům, starostlivé opatrování potřebných > nefalšovaná reflexe, situací podmíněné chování, k přizpůsobení připravené bytí, nezištná mateřská láska

Merkur

MERKUR


Symbolizuje mysl, učení a komunikaci
Klíčové vlastnosti:
Tvůrce myšlenek; Příliš intelektuální; Logický; Pedantický; Zprostředkovatel zpráv; Klevetník; Posel; Přelétavý; Učitel; Vychytralý; Analyzující; Povrchní; Přizpůsobivý; Nervózní

Merkur - světlo mysli
Merkur je mnohostranný. Je to bůh mnoha přívlastků, vládne všem způsobům komunikace - psaní, mluvení, učení, obchodu a zprávám všeho druhu. Merkur, planeta mysli, je v diagramu dítěte spojen s učením a duševními schopnostmi. Je hlavním indikátorem intelektuálních zájmů a schopností. Z toho vyplývá, že Merkur začne být patrnější v osobnosti dítěte, až začne mluvit a vyjadřovat se verbálně. Vliv Merkuru vzroste, když se začne učit jazykovým dovednostem a zpracovávat informace mentálně namísto instinktivně, obvykle kolem sedmi let věku. Protože Merkur se v horoskopu vztahuje k mentálnímu vývoji a k projevu vrozených duševních schopností, pochopit Merkur vašeho dítěte je stejně tak cenné jako poznat jejich Slunce nebo Měsíc. Postavení ve znamení a domě odhaluje, za jakých okolností a v jakém prostředí se konkrétní dítě učí nejlépe, jaké jsou jeho duševní zájmy a jak zpracovává informace.Z psychologického hlediska určuje Merkur úroveň naší schopnosti sdělovat, co si myslíme a co cítíme. Protože Merkur objasňuje způsob, jak spojujeme náš vnitřní svět cítění a myšlení s vnějším světem jiných lidí a jak rozlišujeme mezi emocí a myšlenkou, ovlivňuje naši schopnost identifikovat a vyjadřovat pocity, verbalizovat emoce. Oslabený nebo omezený Merkur může mít problémy s výkonem těchto základních funkcí. Přestože mnozí astrologové věnují Merkuru malou pozornost, ; snad proto, že se velmi rychle mění a je těžko uchopitelný, jsem přesvědčena, že studium Merkuru v diagramu - obzvlášť v diagramu dítěte - je nesmírně důležité v dnešním světě stále sofistikovanějších komunikačních systémů, kdy umění komunikace je v každodenním životě naprosto nezbytné. Naše tendence k mediálně zaměřené budoucnosti s globální sítí přenosu informací a vysokorychlostními formami komunikace činí podle mého názoru z Merkuru, jenž je ve znamení Vodnáře povýšen, planetu Věku Vodnáře, do něhož nyní a vstupujeme. Merkur je životně důležitým spojovacím článkem mezi dítětem a rodiči/učiteli, a může nám říci mnohé o způsobech komunikace mezi nimi. Jestliže základní komunikační styl dospělého anebo školního prostředí je v konfliktu s vrozením darem dítěte, vyvstanou problémy. Lze je překonat, když si zjistíme umístění Merkuru u dítěte i rodiče a tomu přizpůsobíme své jednání. Obzvlášť důležité je to při učení. Tím, že poznají Merkur dítěte, dostanou se rodič nebo učitel do lepší pozice, jež jim umožní usnadnit dítěti proces učení. Protože rodiče jsou prvními učiteli dítěte, model komunikace v rodině určuje styl všeho, co následuje ve škole. Rodiče, kteří obtížně komunikují se svými dětmi, mohou situaci zlepšit tím, že si prostudují, jaké je mezi nimi merkurovské spojení. Merkur symbolizuje to, jak mysl funguje, jak se učíme a jak komunikujeme.

Merkur v horoskopu: "Předávám."
V horoskopu reprezentuje Merkur mou schopnost komunikace a výměny. Přitom dává v prvé řadě k dispozici intelektuální předpoklady, abych mohl vstupovat do kontaktu se svým okolím: Obsahy intelektuální výměny jsou mu přitom lhostejné, přísluší mu pouze příprava a otevření informačních cest. Merkur dále předává dojmy (Měsíc), které přijímám svým vnímáním, a proměňuje je v informace, jež lze zužitkovat. Rychleji, než může zachytit naše vědomí, srovnává, hodnotí, třídí, koncentruje, přizpůsobuje a organizuje všechno, co ke mně proudí ze světa "tam venku". Připravený k hotové strategii předává nakonec upravené informace do centra mé aktivity (Slunce), ze kterého vychází jednání odpovídající dané situaci. Jak zacházím s vjemy a jak pružný přitom dovedu být, popisuje v horoskopu právě Merkur. V tomto smyslu je příslušný pro mou schopnost učit se a pro to, jak rychle se umím přizpůsobit např. změněným podmínkám okolí.

Vývoj ve spektru symbolů Merkuru - od žvanidla ke zprostředkovateli mezi nebem a zemí (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
prázdné tlachání, bezcharakterní obratnost, neobratné čachrování s výhodami, intelektuální méněcennost > podvodná lest, vychytralé usilování o výhody, "pokoutní advokát" > povrchní zvědavost, neústupnost v názoru, že všechno ví lépe, "pseudovědecká" arogance, vtipálkovský oportunizmus, účelné podtržení > chytrá intelektualita, badatelský duch, racionální učení, pomocná didaktika, pedagogické schopnosti, různé zájmy > nezaujaté zprostředkování, suverénní moderování, precizní jazyková vyjádření, hodnotná řeč, rozumem chápaná podstata > zprostředkování "nejvyšších věcí", správná řeč, správné myšlení, jasné racio, moudrý rozum

Venuše

VENUŠE


Symbolizuje povahu lásky, princip přitažlivosti
Klíčové vlastnosti:
Hodnoty; Nestřídmost; Přitažlivost; Sentimentalita; Touhy; Žádostivost; Záliby; Závislost; Sexuální láska; Promiskuita; Umění; Povrchnost; Láska ke kráse; Marnivost

Venuše - povaha touhy
Venuše představuje zalíbení, symbolizuje o co si ceníme, a popisuje společenskou povahu. Její umístění nám odhalí, jak dítě miluje a chce být milováno, co je pro něj důležité z hlediska materiálního a duchovního, jaké prostředí nejlépe vede k jeho'` socializaci, co oceňuje z hlediska umění a jakým směrem se ubírají jeho romantické city. Venuše se projevuje skrze vztahy - vztahy k jiným, ke své vlastní povaze touhy, k věcem, k okolnímu světu. Bohyně lásky a Erós, její syn - známý jako Amor, ale mnohem mocnější postava - jsou ve skutečnosti dvě stránky téhož principu. Venuše přitahuje - vábí směrem k nám pomocí Eróta (touhy) - ztělesňuje dvojí charakter přitažlivosti, to, čím přitahujeme ostatní, i to, co nás přitahuje k jiné osobě, místu nebo věci. Umístění Venuše určuje nejen tvoření krásy, ale i radost z ní, protože je oceněním stejně tak jako vytvořením. Venuše naznačuje, jak vychutnáváme anebo ` oceňujeme smyslnost, sex, romantiku a krásu. Energie Venuše se u dětí začíná projevovat kolem věku čtyř nebo pěti let, kdy ' se poprvé začnou zabývat tím, jak vypadají, co si oblékají, s kým se kamarádí. Když k tomu dojde, je to obvykle počátek pronikání do "velkého" světa a smyslu pro . sdílení. V této době se děti často spontánně zabývají uměleckým snažením -kreslením, malováním, hudbou. Plody této činnosti mohou rozdávat jako dárky, což dokládá jednu z Venušiných funkcí - dávání. I když stopy Venušina projevu lze pozorovat již v mladším školním věku, teprve s nástupem puberty se dítě poprvé vědomě zabývá sexualitou; tehdy se Venušina energie projeví naplno. Nyní to, co si oblékáme a jak vypadáme, není jen znakem naší osobní volby, ale prostředkem k přitahování ostatních. Obě pohlaví si začínají "čechrat peří" a připravují se na zkušenost "druhého" z hlediska vztahu. Je to čas mejdanů a pubertálních lásek, intenzivních přátelství mezi dětmi stejné~ ho pohlaví, uvědomění si vlastního fyzického těla, vystavení se vlivu skupiny vrstevníků a celá škála dalších potřeb pramenících z vlastní povahy touhy. Jednou z velkých záhad života je, co vlastně přitahuje dva lidi v romantickém vztahu jednoho k druhému. Co způsobuje, že nás jeden člověk přitahuje a jiný je nám lhostejný? Tento nepochopitelný proces nás všechny fascinuje, ale v období dospívání a mladší dospělosti nabývá absolutní důležitosti a způsobuje mnoho utrpení. Venuše funguje jako proměňovatelka, nejenže mění nevinnost, neznalou ~ sexu, tím, že jí poskytne "sexuální znalosti", ale přetváří člověka i psychologicky.Kdo neviděl dospívajícího, jak si najednou uvědomí existenci opačného pohlaví, jež dosud považoval za vetřelce, jak náhle vymění rozedrané džínsy za elegantnější oblečení a jak se dříve opovrhované činnosti, jako je koupání, změní v nanejvýš důležitý rituál? Nyní se osobní hygiena, oblečení a kosmetika stávají středem zájmu a dospívající, pln úzkosti, často zírá do zrcadla ve snaze zjistit, zda jsou na něm patrné změny, které pociťuje uvnitř. Nesčetné hodiny tráví v koupelně a u telefonu při dobrodružném objevování "druhého". Venuše ztělesňuje hluboce ženskou část každého z nás, muže či ženy, a vypovídá o naší schopnosti spojit se s druhými něžným a láskyplným způsobem, nejen pohlavně či eroticky. Venuše symbolizuje to, jak projevujeme lásku, co chceme, naše záliby, a to, co způsobuje, že se cítíme milováni.

Venuše v horoskopu: "Oddávám se."
Stejně jako odedávna fascinovala lidi svou jasnou září, zastupuje Venuše v horoskopu to, čím se cítíme přitahováni. Její pozice v horoskopu prozrazuje, jací lidé, jaké věci a jaké ideje mě zajímají, kam spontánně obracím svůj pohled, co mě podněcuje. To, co se mé Venuši zdá žádoucí, ovšem vždy značí také vlastní nedostatek: Toužím po tom, co mi chybí. Ve smyslu doplnění a vyrovnání hledám to, od čeho si slibuji naplnění a harmonii. Když jde o druhé osoby, ukazuje Venuše nejen způsob, jak s nimi navazuji vztahy, ale také to, jakému typu člověka při tom dávám přednost. To platí samozřejmě pro přátelská setkání stejně jako pro erotické vztahy. Jde-li o hmotné věci, poukazuje Venuše na můj osobní vkus, na to, co se mi jeví krásné a hodnotné. Duchovní dimenze, moje estetické cítění, přitom hraje stejně velkou rolí jako ryzí smyslnost, tedy moje schopnost něčemu se požitkářsky oddat.

Vývoj ve spektru symbolů Venuše - od zamilovanosti k lásce (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
kýč, erotické vykolejení, "velká žranice", zálibné poblouznění, líná smyslnost > kosmeticky zakrývat, "malovat na růžovo", vytvářet závislost na smyslnosti, vyžívat se ve smyslném dráždění > vybírat, chuťově posoudit, zdobit, zkrášlit, nedokázat rozhodnout > umné "svádění", vábivé vyzařování, smyslně erotický prožitek > diplomatická uvážlivost, láskyplné přijetí a poskytnutí bezpečí, vkusná angažovanost, posel pravé krásy, jednání orientované na "ty" > vděčné, smyslové užívání, prost lichého očekávání, osvobozen od potřeb, osvobozená vyrovnanost ze schopnosti harmonického rozhodování

Mars

MARS


Symbolizuje energii, princip činu
Klíčové vlastnosti:
Motivace; Projekce; Pud; Fyzično; Agrese; Dravost; Čin; Násilí; Sexualita; Nepřátelství; Smělost; Hněv; Přímost; Svárlivost

Mars - oheň energie
Mars je známý jako bůh války, protože jeho posláním je oddělovat, na rozdíl od Venuše, jejímž úkolem je tvořit jednotu. Mars je energie, zejména energie fyzická. Je vším, co tradičně považujeme za mužské - asertivita, agresivita, čin, pud, ctižádost, iniciativa, bojovnost a odvaha. Mars je tím, odkud pramení naše prvotní energie něco činit. Když cítíme hněv, je to energie našeho Marsu. Když chceme z jakéhokoli důvodu zabíjet, je to vliv Marsu. To, jak projevujeme hněv, a to, co náš hněv způsobilo, je dílem Marsu. Mars je také ztotožňován s mužskou sexualitou, aktivní snahou muže být činný v sexu - nebo válce. Je to energie hrubé síly, jako surová nafta. Aby ji bylo možno využít k něčemu víc než k pouhému rozmnožování či zabíjení, musí se usměrňovat, stejně jako nafta v destilační věži. Silný Mars lze využít pozitivně nebo negativně. Aktivní sporty, při nichž dochází k tělesnému kontaktu, jako je fotbal, americký fotbal, hokej, pólo a basketbal, jsou ukázkou takového způsobu využití energie Marsu, jenž stimuluje mužskou touhu po bojovném činu bez smrtelných následků. Oblíbenost těchto sportů dokazuje, že mnoho lidí, zejména mužů, je schopno v zastoupení ventilovat svou vlastní agresivní energii tím, že se identifikují s bojem hráčů. Děti s vysoce aktivním Marsem by se měly povzbuzovat k tomu, aby vybíjely svou potřebu tlačit se a strkat aktivním sportováním. Nicméně Mars se nijak zvlášť nezajímá o sportovní chování anebo krásu hry. Zabývá se jedinou myšlenkou: vítězstvím. Někdy za jakoukoli cenu. Spojitost mezi tímto druhem sportovní činnosti a sexuálním chováním je zřejmá, ale sexualita přesahující pouhý chtíč bude usměrňována jinými činiteli, například Venuší a Měsícem. Mars také představuje odvahu a přímost. V tomto směru je typickým příkladem všech tradičních pozitivních aspektů muže: sexuální zdatnost, odvaha, energie, čin, ochranitelský postoj a smělost. Je statečným rytířem válečníkem; nejen agresorem, ale i ochráncem. Mytologicky je Mars navždy spojen s Venuší, i když nikdy nebyli manželé. Jedním z plodů jejích soužití byl Erós, silný a krásný mladý bůh lásky, díky němuž máme slovo erotický. V Erótovi se energie Marsu a Venuše spojují, aby sloučily chtíč s láskou. Jeden bez druhého znamenají nedostatek rovnováhy, protože oba jsou nezbytní pro zdravý rozvoj a uspokojivý život v dospělosti. Láska bez chtíče je bezduchá a vlažná, často neopětovaná anebo nenaplněná, nic než blouznivá touha po nerealizovatelném ideálu, náchylná k fantazírováni a idealizování, plná nerealistických očekávání. Dívky se slabým umístěním Marsu jsou obzvlášť náchylné k této duševní poruše, ale stejně tak jí mohou trpět chlapci, z kterých se stávají poetičtí snílkově, nikoli muži činu. Na druhé straně chtíč bez lásky je stejnou měrou neuspokojivý, je pouhým dočasným uvolněním sexuální energie, jež je výhradně fyzická a popírá a ponižuje duchovní podstatu člověka. Je to právě tato chlípná energie Marsu, která způsobuje antisociální jednání, jako je sexuální zločin. Obrazně řečeno, Mars se musí naučit milovat. Jeho agresivita musí být zmírněna energií Venuše, protože tato bohyně nás vždy navrací do života, bez ohledu na to, ke kolíka zabitím došlo. Když studujeme diagram, je důležité mít na paměti význam této dvojice a být si vědom vztahu mezi nimi. Ačkoli je Mars v první řadě mužská energie, všichni jej v sobě máme, muži i ženy, stejně jako máme v diagramu Slunce, Měsíc, Venuši a ostatní planety. Ženy stejně jako muži pociťují agresivitu, hněv a vášeň. I ženy mohou být bojovnicemi, vládkyněmi a sportovkyněmi. Dnes mohou dokonce řídit velmi složité bojové letouny, což bylo kdysi nepředstavitelné. Zajímavé na tomto vývoji marsovské energie není to, že z drtivé většiny mužské vojenské velení dovolí ženám létat v bojových letkách, ale že to ženy chtějí dělat, což dokazuje, že pokud se jim poskytne šance, dovedou ženy projevit energii Marsu stejně mocně jako muži. Existuje jasná spojitost mezi hormonální zralostí a projevem energie Marsu, zejména agresivním chováním. Kde je Mars aktivní, existuje možnost agrese, kde je pasivní, existuje možnost stát se obětí. Mars značí to, jak jednáme, čím jsme motivováni, jak se rozzlobíme a naše libido.

Mars v horoskopu: "Prosazuji se."
Tak neovladatelný a nekultivovaný jako Mars, který si bez zaváhání bere to, co právě potřebuje, jsou také ony síly ve mně, které ztělesňuje tato planeta v horoskopu. Zastupuje v něm prosazování mých zájmů (Venuše), a to bez ohledu na jakékoli námitky ze strany rozumu nebo slušnosti. Mars mě informuje o tom, co pociťuji jako své nejvlastnější potřeby a jak velmi instinktivním, a proto nekontrolovaným způsobem přistupuji ke světu, abych je naplnil. Mars je klíčem k mé agresivitě, od latinského aggredi, "jít za něčím". Jeho postavení v horoskopu mi ukazuje, kde prožívám svět jako výzvu a po jakých prostředcích umím sáhnout, abych k této výzvě přistupoval aktivně a efektivně. Mars je osamělý bojovník, a tak symbolizuje i to, do jaké míry se můžu spolehnout sám na sebe a nakolik mám odvahu vzít svůj život do vlastních rukou - i navzdory očekáváním a tlaku okolí.

Vývoj ve spektru symbolů Marsu - od konání k vědomému jednání (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
nerozumná aktivita, slepě vzteklá zuřivost, chuť ničit, vzteklé sebepoškozování > agresivní sebeprosazování, mentalita ostrých loktů, "manýry" Ramba, ukvapená neomalenost > rivalita, vedení boje s lidmi, zastupovat jinou pozici, strategie dobytí, hektické, neklidné konání > sportovní měření sil se "závodním partnerem" ve všech oblastech života, kontrolované, zaměřené jednání > rytířské angažmá, civilně kurážný přístup k druhým, poskytnutí nasazené síly pro společnost, radost z vlastní výkonnosti, rozvážné jednání > jednání v absolutní rovnováze, bezděčné konání, zcela přizpůsoben toku nadřazené celosti, osvobozen od osobního usilování o výsledky, klidné konání

Jupiter

JUPITER


Symbolizuje expanzi, integrační princip
Klíčové vlastnosti:
Rozpínavost; Přílišné rozšíření; Optimismus; Nerozumné riskování; Hojnost; Přehánění; Etický; Odsuzující; Nadšení; Nerealistický; Principy; Dogmata; Společnost; Pokrytectví

Jupiter - univerzální princip
S Jupiterem se poprvé dostáváme z oblasti čistě osobní do vnějšího světa a společnosti jako celku. Ovládán idealistickým Střelcem slouží Jupiter jako styčný bod mezi jedincem a institucemi, o něž se opírá společenský řád - školami a univerzitami, církvemi, právním systémem, bankami, charitativními organizacemi, vládou atd. Podle esoterické tradice je znamení, v němž máme umístěn Jupiter, tím znamením, jenž pro nás bylo "karmickým" přínosem a univerzální ochranou. Jupiter - známý také jako "druhé slunce" a "velký dobrodinec" - je tudíž považován za planetu štěstí a zdroj hmotného zisku. Zatímco Mars je nejpomalejší z rychleji se pohybujících osobních planet- trvá mu dva roky, než projde celým zvěrokruhem -, Jupiter je nejrychlejší z pomalejších planet - projít celým zodiakem mu trvá dvanáct let. Tento časový faktor znamená, že Jupiter stojí přesně mezi těmito dvěma skupinami planet a společně se Saturnem a jeho osmadvacetiletým cyklem funguje jako prostředník mezi vnitřní a vnější sférou bytí. Je to tedy tak, že Jupiterův vliv má něco z obou sfér, ale úplně nepatří ani do jedné z nich. Dvanáctiletý cyklus znamená, že stráví celý rok v každém znamení, takže jeho vliv je mnohem méně osobní než vliv Slunce, Měsíce, Merkuru, Venuše a Marsu. Takže pokud Jupiter nemá přímé spojení s jednou nebo více osobními planetami, jeho účinek na diagram jedince je poněkud neosobní. Všeobecně se má za to, že Jupiter, známý jako "druhé slunce", symbolizuje pozitivní energie, jako je prosperita, úspěch, štěstí, čest a schopnosti, ale jako každá planetární energie i tato má svou stinnou stránku. Tento obr mezi planetami je považován za představitele principu rozmachu a růstu, a zatímco normálně jsou tyto principy blahodárné, vždy existuje i nebezpečí nadměrného rozmachu a přílišného růstu. Hlavním celosvětovým příkladem tohoto jevu je ekologická zkáza způsobená přelidněností. V individuálním životě může nadměrný rozmach znamenat přejídání, vyhazování peněz, příliš mnoho práce a jiné nestřídmé chování. Tím, že je spojen s učením a náboženstvím, je Jupiter představitelem vyšší mysli, a následkem toho rozvoje vyšších duševních a duchovních vlastností. Přesahuje čistě racionální úroveň Merkurova hledání a pochopení univerzálních principů, na nichž je založeno myšlení. Touha mysli po celkovém přehledu je typickým příkladem Jupiterovy integrační funkce. Protože Jupiter je ideologickou základnou myšlenkových systémů, ať už filozofických či náboženských, ortodoxních nebo neortodoxních, jeho postavení ve znamení a domě nám poskytuje informace o etických, náboženských a filozofických postojích a ukazuje na zájem o filozofii a vyšší vzdělání. Takže se podívejme na Jupiter jak z hlediska duchovního, tak i společenského rozvoje.

Jupiter v horoskopu: "Rozvíjím se."
Jupiter zastupuje v horoskopu touhu po velikosti a velkorysosti, svou pozicí ukazuje, kde bych chtěl ze sebe udělat víc a kde stavím na ochotné podpoře okolí - stejně jako Jupiter v mýtu, který vystupuje jako lidem nakloněná a štědrá postava. Z Jupiterovy perspektivy je tady společnost proto, abych v ní mohl rozvíjet svou osobnost. Ukazuje proto, jak a kde prožívám stávající řád jako sílu, která mě podporuje, a jak zacházím s přijímanými "dobrými skutky". Jupiter nehledá to, co mě dělí od ostatních, ale to, co mě s nimi spojuje. Tím symbolizuje mou schopnost vidět za osobní horizont a konfrontovat se s druhými lidmi a s odlišnými myšlenkami. Tam, kde Jupiter v horoskopu stojí, mi proto propůjčuje toleranci a vhled. Ale předává mi také obraz o tom, co přesahuje omezený okamžik toho, co je tady a teď, o mé budoucnosti a o možnostech naplnění smyslu mého života. To naznačuje už mýtus: Jupiterovi hrozí nebezpečí přílišného přehánění. Touha po růstu se může zvrátit v nemírnost a žádostivost a vyústit v rostoucí sebepřeceňování, když si beru mnohem víc, než kolik mi přísluší.

Vývoj ve spektru symbolů Jupitera - od nadbytku ke smyslu (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
lichvařit, potlačovat, nedost bojovat, nesmyslně expandovat > podvádět, druhé považovat za hloupé a prodávat, přestřelit přes cíl, nezodpovědné přesvědčování > udávat, chvástat se, zveličovat, naparovat se, paušalizovat, potlačovat problémy, žít pohodlně na úkor druhých > zvětšovat, kumulovat, vyvíjet, k něčemu najímat, obracet na víru, delegovat, cenit, rozšiřovat, daleko cestovat, angažovat > věřit, důvěřovat, dojít k syntéze, smát se, rozvíjet se, expandovat, růst, fúzovat > mít pochopení pro hluboký smysl života a tento celým svým bytím vyzařovat, ukazovat druhým nadšeně a bez obracení na víru cestu, pravý kněz, být guru

Saturn

SATURN


Symbolizuje omezení, princip reality
Klíčové vlastnosti:
Ukázněný; Omezený; Praktický; Prostomyslný; Strukturovaná osobnost; Rigidní; Přesný; Bázlivý; Konzervativní; Nesvobodný; Zralý; Opatrný; Moudrý; Zdrženlivý

Saturn - velký učitel
Saturn je planetou kázně a struktury, času a ctižádosti, a představuje to, v čem jsme vesmírem zkoušeni. Přináší úkoly a zkoušky v té oblasti, která je označena jeho umístěním ve znamení a domě. Také přináší stabilitu, vytrvalost, odpovědnost a schopnost sebeobětování, stejně jako spolehlivost a odolnost. Pilný Saturn vládne Kozorohu, rozenému zodpovědnému činiteli zvěrokruhu. Když se jeho někdy tvrdé - lekce naučíme, obdaří nás moudrostí a pochopením praktické reality. V průběhu přibližně dvaceti čtyř let, které potřebuje, aby prošel všemi znameními zvěrokruhu, ukazuje cesty vedoucí k rozvoji osobnosti, nezbytnému pro dosažení zralosti. Postavení Saturnu je hlavním faktorem volby životní dráhy a rozvoje, může poskytnout životně důležitá vodítka ohledně povolání anebo typu práce, která bude pro člověka vhodná či přitažlivá. Tam, kde má Saturn silné postavení, může být člověk nejen pracovitý, ale dokonce workoholik, ale jestliže je Saturn slabý anebo neutrální, může dojít k mnoha falešným začátkům a nedostatku silného rozvoje kariéry. Nicméně, bez ohledu na to, jaké místo zaujímá, označuje typ povinností a úkolů, jimž musí každý čelit na své cestě životem. Saturn je vážným planetárním vlivem a jeho umístění ukazuje, co bereme nejvážněji, stejně jako to, kde musíme čelit překážkám. Když však zvítězíme v jeho zkouškách, naučíme se - někdy po dlouhém trápení -, co potřebujeme vědět, abychom se mohli duchovně rozvíjet - protože, v konečném důsledku, to je cílem všech životních zkoušek a strastí, bez ohledu na to, jak těžké může být tuto myšlenku přijmout uprostřed těch nejhorších obtíží. A právě skrze proces růstu - anebo zkoušku ohněm - nakonec nalezneme řád a bezpečí a pochopíme, že Saturn je králem viditelného světa, což znamená, že stabilizuje a vnáší do Času to, co je jinak pomíjivé a čistě duševní. Člověk, který správně využívá Saturn, může stavět vzdušné zámky a pak je vybudovat na zemi, aby v nich mohli žít lidé. Saturn je spojen se společenským postavením a uznáním a dům, v kterém je umístěn, značí oblast, v níž se snaží vybudovat něco pokud možno trvalé hodnoty (možná i stavitelé egyptských pyramid byli všichni saturnští!). Názor veřejnosti je pro Saturn důležitý - vyžaduje respekt, dokonce i za cenu lásky. Přesto je jeho láska trvalá; když ji získáte, i v tísni se na něj můžete spolehnout. Cesta, kterou vede, může být dlouhá a drsná, ale on nese svůj díl břemene, možná i víc. Z negativního hlediska umístění Saturnu znamená oblast, kde budeme pociťovat zklamání, nejistotu a kde budeme často muset kompenzovat své bolestné pocity méněcennosti. Saturn představuje zákon omezení - nutného omezení - a zákon zachování energie a zdrojů. Aby dítě získalo pozitivní zkušenost se saturnskou energií, musejí rodiče vytvořit důsledný a logický systém (nezapomeňte, že Saturn je mentální planeta), na který se dítě může spolehnout a který ho naučí, že pravidla existují kvůli ochraně a bezpečnosti.

Saturn v horoskopu: "Omezují se."
Saturn, který střeží hranici mezi viditelnou a neviditelnou částí planetární soustavy, je posledním principem v horoskopu, jehož účinky jsou pro mě v životě zjevné. Za Saturnem začíná prostor, který se vzpírá mým vědomým snahám. Z tohoto pohledu ztělesňuje Saturn cíl mé životní cesty, moje poslání a vůbec místo, které bych chtěl ve společnosti zaujmout. Abych dosáhl tohoto cíle, ukazuje mi v horoskopu, kde můžu v životě dosáhnout stálých a trvalých věcí, jak dobře a jak důsledně si můžu na své životní cestě naplánovat dlouhodobý vývoj. Tam, kde se v horoskopu nachází Saturn, jsem schopen vzdát se všeho zbytečného, abych cílevědomě naplnil svá předsevzetí. Proto se zde můžu někdy jevit trochu vypočítavý a přísný, občas snad dokonce odtažitý a nemilosrdný. Před Saturnem jsou si všichni lidé bez výjimky rovni. Zastupuje proto určitou formu spravedlnosti, jež spočívá na normách a zákonech a nepřipouští žádnou osobní interpretaci (Jupiter). Saturn je také příslušný pro to, jak se stavím k nárokům a požadavkům, které na mě klade společnost kvůli blahu všech. Jako odvrácenou stranu mi samozřejmě také ukazuje, ve kterých oblastech se cítím omezován ve své individuální svobodě.

Vývoj ve spektru symbolů Saturnu - od překážky ke srozumitelnosti (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
úzkostlivá licoměrná snaha, chladný, bezohledný postup, štítící se práce, chladné potlačování > usilovná, na autoritě závislá práce, služba podle předpisu, nucené čištění, lakomé ulpívání, zbavování se odpovědnosti > cílevědomý, tvrdý postup, zajistit úspěch, chladná povýšenost, snaha o společenské profilování, chorobná závislost na značkách a procovském titulování, ctižádost > cílená, konsekventní činnost, plánování a organizování zaměřené na výsledek, věčné uváděné objasnění, zkoumavá bilance > samostatná soustředěná práce, zodpovědné použití síly pro společnost, skromné sebeovládání > radostná, nezištná práce, práce pro dobrou věc, zahájení solidního díla, čisté plnění povinností stanovených sebou samým, důstojné zrání

Uran

URAN


Symbolizuje neočekávané, intuitivní
Klíčové vlastnosti:
Intuitivní; Novátor; Nečekaný; Buditel; Osvoboditel; Filantrop; Revolucionář; Neukázněný; Obrazoborec; Výbušný; Ničitel; Unáhlený; Anarchista; Rebel

Uran - vyšší mysl
Uran, ničitel starých ideologií, představ a struktur, je pravým opakem Saturnu a symbolizuje nejen pokrokového myslitele a esoterického okultistu, ale také bohéma, beatníka, hipíka - zkrátka všechny typy nonkonformistů, včetně revolucionářů, anarchistů a těch radikálních filantropů, kteří věří a kážou, že celé lidstvo tvoří jednu rodinu. Působení Uranu, "kosmického kouzelníka", jenž vládne magii a invenci stejně jako elektřině a elektronice, je náhlé a neočekávané. Uran byl objeven v roce 1781, pouhých dvacet devět let (což je kompletní saturnský cyklus!) poté, co Benjamin Franklin uskutečnil svůj známý pokus s drakem. K objevení Uranu tedy došlo v tutéž dobu jako k objevení elektřiny a následnému rozvoji elektroniky a telekomunikací. Uran způsobuje náhlé změny všeho druhu a podobně jako bouře často pomáhá pročistit ovzduší. Podle názoru esoterických astrologů má Uran co dělat s jedinečným úkolem každého člověka v této konkrétní inkarnaci a je m k příčině, proč duše vykonává svou pouť. Z tohoto hlediska je duše v oblasti, v níž se nalézá Uran, nejméně omezená, protože stará karma již byla rozřešena a člověk může být skutečně sám sebou - jedinečný a individuální. Zatímco Saturn symbolizuje omezení a překážky, Uran představuje touhu osvobodit se od všech omezení, tělesných či duševních. Uran, vládce vzdušného znamení Vodnáře, je svou povahou jednoznačně mentální. Oblast Uranova působení v diagramu je místem, kde se rodí myšlenky a projevuje individualita. Jeho postavení ve znamení a domě značí oblast největší potřeby sebevyjádření a osvobození od omezení. Je to oblast, kde si vyhodíte z kopýtka (anebo si to alespoň budete přát) . Představuje možnost přímého spojení s univerzální myslí, nebo je spojovacím článkem mezi naším vlastním duševním úsilím a zákony vesmíru, které probouzejí život. Umístění Uranu v diagramu značí oblast, v níž máme sklon projevit odvahu - být nekonvenční, porušit tradici, být obrazoborcem, dělat neobvyklé věci anebo zplodit velmi nekonvenční myšlenku. Uran, vyšší oktáva Merkuru, je tvůrcem struktury mysli. Nejdřív všechno zkouší v duchu, a pak stanoví cíle, založené na jeho myšlenkových záměrech (duševním zájmu, zaujetí, hlavní myšlence). Uran reprezentuje postoj vynálezce, který říká: "Podívejme se, co se stane, jestliže uděláme tohle", anebo experimentátora, který se nebojí spojit dvě neznámé věci, aby zjistil, co se stane. S Uranem se vznášíme ve sféře originality a inovace, kde nalézáme nové způsoby řešení životních problémů. Uran je síla probouzející naše vyšší vědomí. Je to oblast, kde pociťujeme nejmenší strach a projevujeme největší spontaneitu, kde se dokážeme nejvíc nadchnout a kde se projevuje naše tvůrčí schopnost a intuice, neboli šestý smysl. Patrně každý z nás již prožil "záblesk" intuice, kdy jako by jemnými tykadly cítil, že se něco stane - například že právě přichází teta Jana. Zvonek zvoní, a opravdu tam stojí teta Jana. Všichni v sobě máme tuto psychickou schopnost, ale zřídka si ji uvědomujeme, a když už něco takového pocítíme, většinou tomu nevěříme. Takže - nemýlili jsme se, pokud jde o tetu Janu, a možná jsme měli pravdu i v některých jiných věcech, ale...? Nepřipadá nám bezpečné spoléhat se na tento poněkud nevypočitatelný zdroj informací, dokonce i když jsme se přesvědčili, že informace může být pravdivá. Nicméně, když se náležitě soustředíme, je možné napojit se na tento šestý smysl a využívat ho pro své osobní potřeby. Těm z nás, kteří tak pravidelně činí, se obvykle říká "média", což je všeobsáhlý termín pro naladění se na naši přirozenou schopnost intuice. V minulosti byli takoví lidé bud' uctíváni, nebo upalováni na hranicích, v závislosti na době a kultuře, ale dnes dochází k obnovenému zájmu o psychické schopnosti pro dobro celého lidstva. Až si každý z nás uvědomí intuitivní schopnosti, které má v sobě, pak opravdu nastane náš Věk Vodnáře - revoluce, které vládne Uran, planeta vyšší mysli. Uran znamená projev brilantnosti a svobody.

Uran v horoskopu: "Jsem jiný."
Uran je první princip v horoskopu, který má tendenci vzpírat se mým vědomým snahám v životě. Narážím zde na sílu, která dává mému životu neustále nový směr, ať už to chci nebo ne. V kladném smyslu mi proto Uran pomáhá opustit vyšlapané cesty a hledat nové obzory - když se uzavřu impulzům ke změně, donutí mě k ní. Oblasti života, v nichž cítím silnou potřebu obnovení a svobody, charakterizuje postavení Uranu. Zde se chci nejméně podřizovat omezením, která mi diktuje společnost. Tam, kde stojí Uran, jsem ovšem také s to přispívat svými osobními názory ke zlepšení společnosti a toužím změnit její dosavadní struktury. Symbolem Uranu je Slunce, z nějž vychází šíp mířící pryč od jeho středu, ven z centra: Uran proto ztělesňuje touhu vnést mou osobnost (Slunce) do společenského procesu, a sice ve smyslu mé individuality a mých jedinečných talentů - to způsobuje, že se můžu odlišovat od normy a jevit se jako excentrický, což doslova znamená "z centra".

Vývoj ve spektru symbolů Uranu - od rebelantství k svobodnému duchu (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
svévolné ničení pořádku, propukat v šílenství, v afektu rozbíjet smysluplný pořádek a řád věcí > revolucionářský pokřik, "sprejerské heslo", provokativní rozčilování se nad autoritami, "cvičitel s šéfovskými manýry" > nediferencovaná nivelizace, rovnostářství v typické pomíjivosti, rozmarná excentričnost, skurilní tvrdohlavost, volnost jako vzpoura proti nutnosti > nekonveční utváření života, originální svéráz, radost ze změny a experimentu, objevovat možnosti renovace > do budoucna orientovaná inspirace, vnášení revolučních idejí, angažovat se pro společenskou menšinu, svoboda jako poznaná nutnost > hlásat a přinášet pravou volnost, být symbolem pravé adekvátní situační a osobnostní rovnoprávnosti

Neptun

NEPTUN


Symbolizuje neviditelné, vizionářské
Klíčové vlastnosti:
Metafyzický; Utíká před skutečností; Duchovní; Dělá si iluze; Mystický; Nerealistický; Tvůrčí; Neukázněný; Soucitný; Sebelítostivý; Snílek; Podléhající sebeklamu; Geniální; Sklon k závislosti

Neptun - tvůrčí impuls
Neptun je těžko definovatelná planeta. Symbolizuje všechno, co je nereálné, éterické, mystické, nadpozemské, neviditelné a inspirující - jedním slovem tvůrčí -, takže způsob, jakým byla objevena, možná vypoví více o její nezachytitelné povaze než jakýkoli popis. Neptun byl objeven 23. záři 1846, za vlády královny Viktorie. Jeho zatím neznámou existenci tušili dva astronomové, protože by byla logickým vysvětlením do té doby nevysvětlené nepravidelnosti oběžné dráhy Uranu, jenž se objevoval bud' dříve, anebo později, než se předpokládalo. Protože každá planeta slunečního systému ovlivňuje ostatní díky gravitačním silám, nevyzpytatelnost Uranu nebylo možné vysvětlit soudobými znalostmi. Sám Neptun je tak vzdálený od Země, že ho lze pozorovat jen pomocí velmi silného teleskopu, a i pak je pouze bledou nazelenalou planetou s málo viditelnými detaily. Je zajímavé, že Uran, planeta výstředností, byl přímo odpovědný za objevení Neptunu z titulu svého vlastního podivného orbitálního chování! A že Neptun, planeta neviditelného, byla tou tajemnou silou stojící za nepravidelnou oběžnou drahou svého planetárního souseda, Pouhé dva roky po pozorování Neptunu odjíždí madam Blavatská, zakladatelka teosofie (nového náboženského hnutí založeného na staré moudrosti), do Tibetu a Indie, aby hledala duchovní osvícení. Později devatenácté století odstartovalo vlnu spiritualistických, parapsychologických, médijních a spiritistických zážitků po celé Británii a Spojených státech. Člověk si říká: je to pouhá shoda okolností, že je Neptun ztotožňován se snílky, umělci, hudebníky, filmaři, okultními silami, mysticismem a spiritualismem? Také bývá spojován - a v tom je ten zádrhel - s únikem před skutečností, zneužíváním drog a alkoholu, vyhýbáním se povinnostem, výmluvami, zhoubnou nestřídmostí, klamáním, podvody a falešnými představami všeho druhu, mezi nimiž zaujímá významné místo sebeklam, že někdo je ztělesněním boha anebo osobně slyší boží hlas (vzpomeňte si na Charlese Mansona, Jima Jonese anebo Davida Koreshe). Jejich sebeklamu podléhající stoupenci a samozvaní náboženští šarlatáni jsou ve spárech negativního Neptuna, jenž podporuje oslavování všeho druhu, od fascinace životem celebrit po zapojení do náboženských kultů, jež slibují vytvoření nového, lepšího světa. Ve své nejvznešenější podobě je Neptun, jenž se v první řadě zabývá city, vyšší oktávou Venuše a stává se "nebeským hudebníkem" v nás - tím, který v nás rozechvívá rytmy vesmíru, neslyšitelné fyzickým uchem, ale dobře známé snílkům a básníkům. Tento "kosmický tanečník" je praotcem sedmi Múz, které spřádají uměleckou inspiraci. Neptun je nejen patronem umění, ale také tím, kdo inspiruje proroctví a vize, jež přinášejí pochopení univerzální pravdy, do níž nelze proniknout pouhým rozumem. Skrze jeho energii se můžeme spojit s vesmírnými průvodci neboli duchovními učiteli, kteří vládnou vývoji naší planety. Edgar Cayce, známý jako "spící prorok", se Sluncem v Rybách, měl svá vidění ve stavu hluboce změněného vědomí, kdy přijímal vibrace Neptunu. Tam, kde je Neptun, jsme naplněni náklonností a soucitem, učíme se univerzální lásce a můžeme být v této oblasti tak přecitlivělí, že hledáme únik v drogách, alkoholu anebo jiném negativním chování. Neptun je jako nadaný hudebník nebo vypravěč při'běhů, jenž prostě tvoří a nijak zvlášť se nezajímá o to, zda je jeho představivost každému snadno pochopitelná v "reálném" světě. Aby jeho talent mohla ocenit a vychutnat široká veřejnost, potřebuje textaře a skladatele, kteří jeho představy "hodí na papír" a provedou instrumentaci. A aby se jeho dílo dobře prodávalo a přineslo zisk, potřebuje manažera a reklamního agenta. A tady vstupují na scénu Uran se Saturnem. V diagramech dětí nám Neptun napoví o jejich tvůrčím potenciálu a duchovních sklonech. A také o náchylnosti k podvodu a sebeklamu a eventuálnímu zneužívání omamných látek. Neptun představuje plynutí života a iluze.

Neptun v horoskopu: "Jsem vším."
V horoskopu nacházím Neptun na místě, kde jsem velmi citlivý a téměř nechráněný vůči silám, které ke mně přicházejí zvenčí, např. dobové vlivy, trendy, společenskopolitické tendence. Zde mám do jisté míry »šestý smysl« pro všechno, co se kolem mě děje. Věci zde spíš "cítím", než že bych je dokázal pojmenovat slovy. Neptun zesiluje můj cit pro problémy, jež se odehrávají daleko mimo můj duševní obzor a k nimž zprvu nemám žádný osobní vztah. Ruší hranice mezi mnou a mým okolím: Cítím, že se mě všechno bezprostředně dotýká, všechno prociťuji. Na druhé straně tam, kde stojí Neptun, mohu být na osobní úrovni nejméně napadnutelný, umím skrývat a maskovat své potřeby a zájmy, abych se vyhnul konfrontaci. Zde mám tendenci k tomu, abych druhé klamal a také podléhal jejich klamům nebo dokonce abych lhal sám sobě.

Vývoj ve spektru symbolů Neptunu - od iluze k pravdě (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
plíživý, ochromující rozklad, utajené podminovaní, bezmocné nebránění se shonu > lživě se probrebentit životem, intrikovat z pozadí, omamovat se drogami, společné bezpáteřní hnutí > ukrývat se, stáhnout se před klamným světem, utíkat od zodpovědnosti, neumět se omezit, romantické horování, hezká životní lež > citlivé, společenské angažmá, příspěvek k životu plný fantazie, hledání zázračna, vzdálen lačnosti > vizionářský pohled, tušené poznání podstatných souvislostí, mediální nahlédnutí do plánu tvoření, přijímání druhých; mlčenlivá moudrost, nezištná pomoc, soucitná blízkost, oddanost tvoření

Pluto

PLUTO


Symbolizuje transformaci, obrodu
Klíčové vlastnosti:
Transformátor; Mocný; Obnovitel; Oživující; Obroditel; Proměňovatel; Spasitel; Nutkavý; Diktátorský; Trpící utkvělými myšlenkami; Ničivý; Fanatik; Nemilosrdný; Likvidátor

Pluto - transformátor
Pluto byl objeven v roce 1930, jako poslední obyvatel našeho slunečního systému. Symbolizuje transformační procesy jak vnitřní duše, tak vnějších forem. Jiný pojem pro transformaci je regenerace, neboli obnovení života - proces, jenž od základu boří předchozí formy a proměňuje je v něco jiného. Vegetace hnije a mění se v prsť, z níž vyrůstají nové rostliny. Jednotlivá spermie i vajíčko musejí "zemřít", aby se přeměnily v embryo. Pluto neznáme dokonale. Astronomové si dokonce nejsou jisti ani jeho skutečnými rozměry. Někteří spekulují, že je malý a hustý; jiní se zase domnívají, že středové kulaté těleso, které je vidět, je pouze světlo odrážejícím středem mnohem větší koule. I když toho fakticky mnoho nevíme, zdá se, že nejsou pochybnosti o tom, že v něm tkví velká síla, s1a velmi mocná. Odchylky v oběžných drahách Uranu i Neptunu jsou výsledkem Plutových dosud neurčených fyzikálních vlastností. Je zajímavé, že pouhých pět let po objevení Pluta získala dcera Marie Curieové, Irene, se svým manželem Nobelovu cenu za syntézu nově objevených radioaktivních prvků. Není přehnané říci, že výsledné plutonium, aktivační činidlo atomové bomby, změnilo již navěky celý svět. Astrologové spojují tuto nejpodmanivější z planet s transformačními procesy, které probíhají v temných hlubinách duše a jejichž ovzduší k nám proniká skrze sny a někdy také nutkavé chování. Zde se nacházíme v říši starověkého boha podsvětí Háda, jak Pluta nazývali Řekové, který měl velkou úctu k silám podsvětí. Plutu trvá asi 244 let, než projde celým zvěrokruhem, takže nikdo z nás nikdy nepocítí víc než malý díl jeho vlivu. Ale tento zlomek může být velmi mocný, zejména jestliže tvoří těsný aspekt s jednou nebo více osobními planetami. Vládce Štíra, Velký Transformátor, způsobuje, že cokoli, čeho se dotkne, se změní v něco jiného. Král Midas vyvolal plutonovskou energii - ke svému zármutku -, když si přál, aby se všechno, čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Velké bohatství - i proměna odpadu ve zlato - také spadá do sféry Pluta. Tento "pan Peněženka", jak se mu také přezdívá, protože moc plodí peníze a protože velké bohatství dvacátého století pochází z hlubin temného nitra země - ropa, zlato, drahokamy a minerály-, je podzemní silou, s kterou je třeba počítat. Jeho postavení v domě ukazuje, která oblast přeje přerodu jedince, jenž je nakonec vždy spojen s karmou společnosti, do níž se narodil. Pluto je tím nejhlubším základem našeho života a jeho postavení v domě a aspekty, které tvoří, hodně vypovídají o tom, jak se vypořádáváme s těmi nejskrytějšími stránkami naší vlastní duše a našeho života. Symbolizuje smrt a znovuzrození v duchovní rovině, stejně jako boj o moc všeho druhu - ten, který vedeme s jinými, í ten, který bojujeme samí se sebou. Kvůli své dlouhé oběžné dráze je symbolem Velkého celku, bodu, ve kterém se spojujeme v dobrém nebo zlém se zbytkem naší společnosti - nejen na místní úrovni, ale s lidstvem jako celkem, které na určité hluboké úrovni sdílí jedinou duši. Podoba duše je všude stejná, jen její projev se různí v závislosti na kultuře a době. U dětí se Pluto téměř nikdy neprojevuje aktivně, i když jeho vliv v diagramu může naznačovat určité negativní předpoklady, jako je zneužívání drog, setkání se smrtí anebo těžkou ztrátu. Zločin a uvěznění jsou také indikovány určitými aspekty, tvořenými Plutem. Těsné aspekty s ascendentem, Sluncem, Měsícem, Venuší a Marsem (zejména konjunkce, kvadratura, trigon a opozice) velmi pravděpodobně způsobí problémy a je jim třeba věnovat zvláštní pozornost. Těsný kontakt jakékoli planety s Plutem dá této planetě štírovské zabarvení. Dobré aspekty Pluta (trigon, sextil a pozitivní konjunkce) znamenají ctižádost a touhu změnit svět k lepšímu a obdařují jedince vytrvalostí a schopností překonat i ty nejdrsnější překážky. Plutonovský typ je pravděpodobně jedním ze dvou extrémů: rozený léčitel/psycholog, který rozdává svou energii pro blaho celku, anebo nemilosrdný, úkladný tyran, který drtí protivníky bez výčitek svědomí, U dětí je třeba dávat pozor na tu druhou vlastnost, a jestliže se objeví, učinit rázná opatření, aby se tento sklon potlačil dříve, než zapustí kořeny. Další problém pro tyto děti představuje boj o moc, protože mohou prožívat stresující bezmocnost skrze zneužívání anebo přehlížení, ještě než sami vyrostou a získají sílu a moc.

Pluto v horoskopu: "Nejsem nic."
Tam, kde je v horoskopu Pluto, ve mně působí šablonovité principy, jimž se bezvýhradně podřizuji a pro něž bych obětoval svou osobnost. Tomu, co neodpovídá ideálu nutícímu mě, abych se vzdal sám sebe, se upírá právo na existenci. Taková nadosobní měřítka vyrůstají často z moci, kterou nade mnou má společnost, jejímž jsem členem. Pluto odděluje světlo a stín, a tak zná pouze černou a bílou. Aby neohrozilo jednoznačnost svého stanoviska, radikálně odmítá veškeré kontakty s okolím. Ukazuje mi, která témata jsou pro mě tabu, kde jsem dogmatický a kde nechci v žádném případě diskutovat. Jeho postavení mi ukazuje oblasti mého života, v nichž jen těžko dokážu slevit. Poukazuje na mou touhu po dokonalosti, která se míjí se životem a může vyústit v slepou horlivost. Stejně tak silně mě však přivádí k tomu, abych se upsal nějaké věci a vášnivě za ní šel, ať to stojí, co to stojí. Symbol Pluta, jak je zde znázorněn, ukazuje srpek měsíce uzavřený v kruhu: Subjektivní vnímání je uzavřené před realitou a už nedokáže přijímat žádné vjemy, které by je změnily. Tak.jako Pluto ztělesňuje sílu atomu a ropy, jsou i ve mně hluboce zakořeněné zdroje, jež mohou uvolnit ohromné množství energie. Ve výjimečných situacích mě přerostou - jsou totiž těžko kontrolovatelné: Jak se jednou uvolní, je už sotva možné je zastavit dřív, než se dostaví (hořký) konec...

Vývoj ve spektru symbolů Pluta - od sebezničení k metamorfóze (od nejnižšího k nevyššímu bodu)
akce ničící sebe i druhé, odvetné válečné tažení, fascinace (sebe)trýzněním,asketizmus, "mrtvolná vychrtlost" > vědomé nebo nevědomé vytváření závislosti druhých, posedlost stát se nepostradatelným, nepřímé obviňování, žárlivost, nemoc, upírské využívání > pověrčivý spiritizmus, protestní chování, závislost na tabuizovaných tématech, dvojí tvář, sugestivní ovlivňování druhých, nepřímá hra moci > perfekcionistický životní styl, sexuální fascinace, otevřenost k okultním fenoménům, vášnivá, navenek neukazovaná schopnost nadšení, bolest z rozloučení > idealistické vzorové chování, sebeovládání, připravenost k vysokým ideálům, přinést osobní oběť, totální vůle, snaha o zlepšení obsahu > hluboká základní změna, odchod a nový začátek, smrt a vznik, Fénix z popela

Zdroj: Učebnice sestavování horoskopů; Christoper Weidner,
Štěstí a seberealizace v horoskopu; Nicolas Klein,
Astrologie dítěte; M. J. Abadiová

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023