Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

ASPEKTY


Aspekty jsou matematické stupně popisující polohu jedné planety vůči druhé a z toho pak vyplívající vzájemné ovlivňování jejich energií. Stejně tak, jak se astrologie zabývá dvěma cykly - zvěrokruhem a kruhem domů, je důležitý taky třetí cyklus týkající se vzájemného vztahu planet. Aktuální vzdálenosti planet od sebe se měří pomocí 360° kruhu. Pak se tedy určitá planeta nachází na ekliptice ve vzdálenosti několik stupňů od jiné planety (záleží na konkrétní situaci).
Jednotlivé aspekty , které mezi sebou planety vytvářejí se nazývají konjunkce, sextil, kvadratura, trigon, opozice, polokvadratura, půldruhákvadratura, polosextil a kvinkux. Na této stránce se zabývám pouze prvními pěti aspekty. Ty můžeme rozdělit na tzv. příznivé a problematické aspekty. Mezi příznivé aspekty patří konjunkce, sextil a trigon. Mezi problematické aspekty pak patří kvadratura a opozice.

Konjunkce nastane, jsou-li planety jsou ve stejných znameních, jsou od sebe 0°stupňů. Vzhledem k tomu, že symbolizuje sjednocení dvou planetárních principů na jednom místě a tím i výchozí bod jejich společného cyklu, je bezpochyby nejdůležitější aspekt horoskopu. Význam konjunkce závisí na energiích obou planet, tzn. které formy aktivity se spojí. Právě proto, že konjunkce stojí vždy na začátku cyklického procesu, obsahuje všechny možnosti. Samozřejmě ne všechny energie se dají snadno spojit, především jsou-li velmi rozdílné. Sextil nastane, jsou-li planety dvě znamení od sebe, tedy 60°. Všechny planety pak tvoří svými vzdálenostmi od sebe strany rovnostranného šestiúhelníku. Zde se spojují dvě planetární energie v tvůrčí šanci. Reprezentuje nadání - jsou to spíše vrozené talenty, které musí probudit tvůrčí impulz. Je zde možné téměř všechno, nic však konkrétně. Sextil jakoby čeká až ho probudí sám člověk. Trigon nastane, jsou-li od sebe planety vzdáleny čtyři znamení, tedy 120°. Planety pak svými vzájemnými vzdálenostmi tvoří strany rovnostranného trojúhelníku. Trigon takto spojuje znamení stejného živlu. Je to pozitivní aspekt, dává pocit úplnosti. Protiklady se spojují do nové kvality. Dva planetární principy tak bez ohledu na vzájemné rozdíly harmonicky spolupracují. Nepatří k nejdynamičtějším ze všech aspektů, chybí mu totiž impulz k dalšímu vývoji. Kvadratura nastane, jsou-li planety tři znamení od sebe, tedy 90°. Planety tvoří svými vzdálenostmi od sebe strany čtverce. Kvadratura spojuje vždy znamení stejné kvality. V tomto aspektu se zrcadlí rozpor mezi touhou po nezávislosti a strachem odpoutat se od toho, co je známé. Přes pocit, že něčemu možná chcete zabránit, se to stane. Kvadratura má vysokou úroveň energie spějící ke konkretizaci. Stabilita a organizace se může dostavit teprve jako výsledek úspěšně prodělané krize. Planety spolu reagují výbušně, potom, co ale kvadraturu přijmeme, dojde k osvobození tvůrčích sil. Opozice nastane, když jsou od sebe planety vzdáleny šest znamení, tedy 180°. Planety se ve zvěrokruhu nacházejí přesně naproti sobě. Naproti sobě se nacházejí dvě oddělené individua představující pro sebe vzájemnou výzvu. Planety v opozici dávají pocit nejednotnosti sama sebe. Nejde o vítězství jednoho nad druhým, ale o umění přimět obě síly k tomu, aby se smysluplně doplňovaly, aniž by jedna z nich ztratila svou samostatnost. Orbis je oblast, v níž ještě působí aspekt, přesto, že vzdálenost mezi dvěma planetami není přesná. Na to kolik stupňů mohu napravo a nalevo k němu ještě počítat nemají astrologové jednotný názor. Je však lepší brát v úvahu spíše menší než větší orbis. U Slunce a Měsíce to může být trochu více, u pomalých planet naopak méně. Určení správného orbisu závisí na vašem celkovém pohledu a zkušenosti. Spíše to není otázka jen nějaké správné definice.


JAK VYKLÁDAT ASPEKTY:

Prvním krokem je kombinace planet. Nejdříve není důležité, jaký aspekt mezi dvěma planetami vzniká, ale rozhodující je to, že se vůbec dá vytvořit nějaké spojení. Vliv tohoto páru je vždy oboustranný. Aspekt může vypadat rozdílně pokus se na něj díváme nejdříve tak, že je jedna planeta pod vlivem druhé anebo se díváme tak, že druhá planeta je pod vlivem té první.
Potom se díváme na kvalitativní vliv druhu aspektu na konstelaci a v závislosti na celém horoskopu určujeme všechny možnosti a dopady jednotlivých aspektů.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO JEJICH INTERPRETACI:

1. obecný význam aspektů (příznivé či problematické aspekty)
2. povaha a kombinace významu obou planet podílejících se na aspektu; závisí na povaze aspektu, které planety tvoří, jestli se možná kombinace projeví konstruktivně či destruktivně
3. další aspekty k planetám, které mezi sebou sami již aspekt tvoří; tyto další aspekty ukazují energie, které účinek napjatých aspektů mohou zhoršit nebo zlepšit; naopak mají rozhodující vliv na konstruktivní možnosti pozitivních aspektů
4. důležitá jsou znamení, ve kterých stojí planety tvořící aspekt a to především u kvadratur, trigonů, opozic a konjunkcí; tyto znamení zabarvují základní význam příslušných planet a ovlivňují způsob účinku aspektu
5. domy, které jsou obsazeny planetami v určitém aspektu, nám ukazují, ke kterým záležitostem každodenního života se aspekt vztahuje
6. domy, ovládané jednotlivými planetami v aspektu
7. planety, které přicházejí v úvahu jako dispozitoři obou planet v aspektu; pozice ve znameních a aspekty dispozitorů
8. vládce dekanátů a vládcovství domů u obou planet v aspektu
9. celková aspektární konfigurace, ke které aspekt patří
INTERPRETACE ASPEKTU:

ASPEKTY SLUNCE
ASPEKTY MĚSÍCE
ASPEKTY MERKURU
ASPEKTY VENUŠE
ASPEKTY MARSU
ASPEKTY JUPITERA
ASPEKTY SATURNA
ASPEKTY URANA
ASPEKTY NEPTUNA
ASPEKTY PLUTAASPEKTY SLUNCEVšechny aspekty Slunce nějak ovlivňují Já zrozence, také vlastnosti a využívání jeho síly vůle. Slunce představuje princip energetického potenciálu a rozvoje síly. Je-li Slunce slabě postavené, ani nezáleží na zbytku horoskopu, a víme, že člověk to v životě pravděpodobně daleko nedotáhne. A to proto, že mu bude chybět odvaha a energie k využití životem nabízených šancí.ASPEKTY MĚSÍCEAspekty Měsíce se týkají nevědomých, navyklých vzorců chování z minulosti a také automatických reakcí. Měsíc představuje ženský, pasivní princip - tu část vědomí, která přijímá podněty přicházející zvenčí. Z tohoto aspektu lze vyčíst, jak bude člověk reagovat na vliv jiných lidí a jaký má charakter paměti. Protože jsou zde důležité vzorce chování, získané v dětství, ukazuje tento aspekt v horoskopu muže, jak reaguje na ženy. Naopak v horoskopu ženy poskytují aspekty Měsíce informaci o tom, jak se budou projevovat její ženské a mateřské kvality. Protože Měsíc souvisí s menstruačním cyklem, je také důležitým faktorem pro zdraví. Aspekty, vládcovství domů a pozice Měsíce ve znamení a domě poskytují informaci o tom, jak bude žena plnit své mateřské povinnosti. V horoskopech muže i ženy znamená vliv matky.ASPEKTY MERKURUAspekty Merkuru, stejně tak jeho pozice ve znamení a domě a dům, kterému vládne, poskytují informaci o mentalitě a intelektu zrozence. Dominantní aspekty Merkuru budou naznačovat nejtypičtější způsob uvažování a hlavní zájmy. Protože je Merkur při komunikaci, vnímání, v otázkách paměti a myšlení neutrální, zabarvuje se v těchto záležitostech podle planet, které jej nejtěsněji aspektují, a také podle znamení a domu, ve kterých stojí. Příslušně vyvinutý Merkur má vliv na významné postavení člověka.ASPEKTY VENUŠEV aspektech Venuše a ve znameních a domech, kde se Venuše nachází nebo kterým vládne, se ukazuje, kterých životních oblastí se bude nejvýrazněji dotýkat touha po partnerství, jak se bude projevovat láska k jiným lidem a jaké estetické nebo umělecky tvůrčí sklony bude člověk mít. Ukazují také, ve kterých oblastech je člověk schopen, anebo naopak neschopen navazovat úzké vztahy. Dále ukazuje jak a ve kterých oblastech projevuje své společenské, romantické a sexuální potřeby a kde může jiným rozdávat svou oddanost, radost a harmonii. Síla Venuše v horoskopu naznačuje schopnost člověka pro vytváření krásy, harmonie a materiální prosperitu. Znamená také schopnost přitahovat ty lidi a věci, které chce člověk milovat a vlastnit. U poškozené Venuše to znamená, že člověk se bude muset vypořádat s určitými problémy v sociálním chování a uspokojování potřeb. V horoskopech muže ukazuje Venuše a faktory s ní související na typ ženy, který by člověk chtěl přitahovat a v horoskopu ženy naopak ukazuje, co je ona sama ochotna udělat pro muže.

ASPEKTY MARSUAspekty Marsu, znamení a domy, ve kterých je nebo kterým vládne, představují schopnost člověka aktivně se uplatňovat a podle nich je možno rozpoznat, zda bude tato činnost konstruktivní nebo destruktivní a na které životní oblasti bude působit. Je-li Mars v napjatých aspektech, tito lidé pak jednají příliš odvážně a ukvapeně, aniž by brali v úvahu případné důsledky. Poškozený Mars znamená nevrlost a prchlivost, možná i výbuchy vzteku a násilnost. Energie Marsu se proto musí svést do nějakých konstruktivních a racionálních mantinelů. Zde pomáhají příznivé aspekty Merkuru - dává mentální pochopení, Jupitera - dává altruistickou motivaci a Saturna - dává disciplínu. V horoskopu ženy ukazuje Mars typ muže, kterého by chtěla přitahovat. V horoskopu muže ukazuje na to, jak bude člověk využívat své mužnosti pro přitažlivé působení na ženy. Mars velmi souvisí s pudovou povahou člověka. Většina lidí je motivována svými potřebami. Jen u vysoce vyvinutých lidí motivuje jednání mentálně podložená síla vůle.

ASPEKTY JUPITERAZ aspektů Jupitera a znamení a domů, ve kterých je postaven nebo kterým vládne, můžeme poznat, jak člověk rozšiřuje rámec své seberealizace. K tomuto rozšiřování dochází především v kolektivním prostředí, když se člověk snaží o spolupráci s ostatními. Tato spolupráce je založena na společenských sociálních, filozofických a náboženských postojích, zaměřených na potřeby společenství. Spolupráce vždy předpokládá etické a světonázorové principy. Aspekty Jupitera souvisí s hodnotovými představami člověka a určují, jak se tyto představy prakticky uplatňují. Tento jupiterský princip je dvojsměrný. Jestliže jednotlivec sám kolektivu nějak nepřispěje, nemůže očekávat, že od něho něco získá. Pokud společenství spojí prostředky a schopnosti jednotlivců, může plnit větší a složitější úkoly. Jupiter ukazuje, jak může člověk tomuto obecnému prospěchu posloužit. Je-li Jupiter poškozen, mají lidé problémy s kooperací podle obecně přijatých měřítek sociálního chování a nebo je jejich motivace pokrytecká. Planety tvořící s Jupiterem aspekt naznačují součinnosti dotyčného člověka při plnění větších cílů ve společenských strukturách, ke kterým patří.

ASPEKTY SATURNAAspekty Saturna, znamení a domy, ve kterých je postaven nebo kterým vládne, ukazují, jak se u člověka projevuje sebekázeň a kde a jak svému životu dává řád. Většinou není možné něčeho dosáhnout, není-li Saturn dobře vyvinutý, protože člověku pak schází disciplína a výdrž. Pozice Saturna a jeho aspekty k jiným planetám ukazují, kde je člověk nucen překonat sám sebe a napravit omyly minulosti - tak nasbírá cenné zkušenosti a vyrovná nedostatky své povahy. Je-li Saturn silně poškozen, mohou být tito lidé egoističtí a ve svých postojích rigidní. Tato slabost blokuje přirozené vitální procesy i sociální kontakt - důsledkem jsou různé rány osudu i osobní omezení. Lidé se silným Saturnem jsou ctižádostiví a chtějí dokázat něco mimořádného a trvalého a to především v oblastech, na které ukazují znamení a domy, ve kterých Saturn stojí, dále pak domy, kterým vládne a planety, které aspektuje.

ASPEKTY URANAAspekty Urana, znamení a domy, ve kterých je postaven nebo kterým vládne, jsou indikátory originality. Vypovídají o tom, jak a kde se člověk odlišuje od obecně platných norem chování a projevu, protože čerpá z vyššího zdroje inspirace. Všemi svými aspekty v horoskopu projevuje Uran originalitu a genialitu. Jejich projevem je často nadání, díky kterému vznikají nové objevy. Všechny záležitosti, které spadají pod planety aspektované Uranem, podléhají náhlým a dramatickým změnám, a ty mohou být příznivé nebo nepříznivé. Důležitou roli u těchto změn hraje intuice nebo pochopení, založené na mimoslovném vnímání - totéž se týká nezvyklého životního stylu. Pokud je Uran poškozen, mohou být lidé v oblastech, ovlivňovaných Uranem, výstřední, roztěkaní, nespolehliví a ukvapení. Skutečné svobody jako uranského příslibu může dosáhnout pouze ten, kdo se naučí lekcím Saturna: předpokladem svobody je sebekázeň a svoboda, která není založena na sebekázni, je destruktivní a nemívá dlouhé trvání. Uran zdůrazňuje i humanitární tendence, které se často projevují spoluúčastí na veřejně prospěšných záměrech. Silný a příznivě aspektovaný Uran dává člověku okultní schopnosti, které se mohou projevovat například v oblasti astrologie.

ASPEKTY NEPTUNAAspekty Neptuna, znamení a domy, ve kterých je postaven nebo kterým vládne, ukazují oblasti, ve kterých může člověk přijít do styku s transcendentními a parapsychologickými vlivy. Je-li Neptun příznivě aspektován, mají tito lidé transcendentálně emocionální zážitky, které často nacházejí své vyjádření ve výtvarném a dramatickém umění, hudbě, fotografii nebo filmu. Vysoce rozvinutí lidé mohu mít schopnost fungovat jako kanál pro duchovní inspirace z vyšších úrovní vědomí. Často mívají dar imaginace a jsou jasnovidecky nebo telepaticky nadaní. Pokud je Neptun poškozen, bude mít člověk sklony k sebeklamu a nerealistickým touhám v záležitostech, které podléhají poškozené planetě a domům, ve kterých Neptun a tyto planety stojí a kterým vládnou.

ASPEKTY PLUTAAspekty Pluta, znamení a domy, ve kterých je postaven nebo kterým vládne, vypovídají o tom, ve kterých oblastech je člověk schopen obrozovat svůj projev. Pluto znamená princip základní vůle a energie, který buď úroveň nějakého základního modelu v životě člověka povyšuje nebo kvalitu jeho života ve zlém či dobrém ve skrze mění. Všechny záležitosti, podléhající planetám aspektujícím Pluta i znamením a domům, ve kterých Pluto a tyto planety jsou nebo jim vládnou, je možno touto energií znehodnotit nebo probudit k novému životu. Pluto propůjčuje rovněž schopnost pracovat s nadpřirozenými silami použitím vůle. Ve své nejvyšší formě se může Pluto projevit jen tehdy, je-li člověk duchovně natolik rozvinutý, že je schopen svou cílu vůle zkoncentrovat naprosto nepodjatě a bez jakéhokoliv zištného záměru. Dále Pluto ještě naznačuje, jak život člověka mění mocné transpersonální síly, které se vymykají kontrole jednotlivce.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023